Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Legt u geen premie meer in bij het pensioenfonds omdat u niet meer werkzaam bent als het apotheker in de openbare apotheek? Hebt u in het verleden wel pensioenaanspraken bij SPOA opgebouwd, maar ontvangt u nog geen pensioenuitkering? Dan bent u gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd. Om de vijf jaar stuurt SPOA u een overzicht van de opgebouwde aanspraken. Vanaf 2019 plaatst SPOA ook jaarlijks een pensioenoverzicht op het deelnemersportaal. Op de pensioendatum komt uw opgebouwde pensioen tot uitkering. U ontvangt hierover ongeveer zes maanden van te voren van ons bericht.

Een vernieuwde regeling vanaf 1 januari 2015

De oude regeling moest worden aangepast aan nieuwe eisen van de fiscus. Een andere belangrijke reden voor het wijzigen van de pensioenregeling is dat de branche verandert, bijvoorbeeld doordat er meer openbare apothekers in loondienst werken. Het bestuur van de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers (BPOA) heeft daarom in overleg met de leden in 2015 nieuwe regeling opgesteld.

Dit veranderde er voor u

Wij zetten uw pensioenaanspraken om naar ons nieuwe reglement. Dit betekent dat:

  • de vernieuwde regeling er van uitgaat dat uw uitkering ingaat op de eerste van de maand volgend op uw 68ste verjaardag. De hoogte van de te bereiken aanspraken verandert hierdoor.
  • de vaste jaarlijkse toeslag van het ouderdomspensioen (ook indexatie genoemd) wordt verlaagd van 3% naar 1,5%. In plaats hiervan verhogen wij uw opgebouwde pensioen. Het te bereiken pensioen blijft gelijk.

Doorwerken tot 68 jaar

U hebt pensioen opgebouwd in een periode dat de pensioenrichtleeftijd 65 jaar was. In de nieuwe regeling verschuift de nieuwe pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Door dit uitstel stijgt uw ouderdomspensioen. U kunt altijd beslissen eerder met pensioen te gaan.

Vaste jaarlijkse toeslag wordt lager, uw pensioenaanspraak wordt hoger

In de oude regeling werden uw pensioenaanspraken elk jaar met 3% verhoogd totdat u met pensioen gaat. Deze verhoging wordt ook wel toeslag of indexatie genoemd. In de nieuwe regeling is de jaarlijkse verhoging van het ouderdomspensioen beperkt tot 1,5%. Omdat u in het verleden pensioenpremie hebt betaald voor een jaarlijkse verhoging van 3%, verhogen wij in plaats van de toeslag uw aanspraken eenmalig. Per saldo blijft de waarde van uw pensioenaanspraken gelijk.

Mogelijk geen pensioen voor uw partner

Hebt u een partner? Dan wijzen wij u er op dat er voor uw partner mogelijk geen partnerpensioen is gereserveerd bij SPOA. Tenzij u vóór het jaar 2000 of na het jaar 2014 pensioen hebt opgebouwd of bij uitdiensttreding pensioen hebt geruild. Dit ziet u op het laatst ontvangen pensioenoverzicht. De reden is dat de pensioenregeling die tot 1 januari 2015 bij SPOA van kracht was, niet voorzag in een partnerpensioen nadat de opbouw van pensioen bij ons fonds is gestopt. Wij adviseren u na te gaan of u op een andere wijze financiële zekerheid wilt bieden aan uw partner.

Welke onzekerheden zijn er?

Het pensioen dat u straks ontvangt kan hoger of lager zijn dan wij nu voorzien. Er zijn meerdere onzekerheden en risico’s:

  • De overheid kan de (fiscale) regels veranderen.
  • Er kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling.
  • De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van onze beleggingen beïnvloeden.
  • Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting, door daling van de rente of door tegenvallende beleggingsresultaten kan het gebeuren dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds dusdanig laag is dat de pensioenaanspraken van de deelnemers moeten worden verlaagd.

Pensioenreglement

Het pensioenreglement van de nieuwe regeling vindt u hier. U kunt ook een exemplaar opvragen door een mail te sturen naar spoa@azl.eu.

Jaarlijks een digitaal UPO

SPOA stelt jaarlijks een digitaal UPO beschikbaar voor gewezen deelnemers. Eens in de vijf jaar krijgen gewezen deelnemers een papieren UPO.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over uw pensioenaanspraken of de pensioendatum, dan verwijzen wij u graag door naar mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt daarnaast ook telefonisch of per mail contact met SPOA opnemen.