Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Hoe en waarom is SPOA ontstaan?

De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) is het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de apothekers werkzaam in een openbare apotheek. SPOA is in 1972 opgericht, om twee redenen:

 • De wetgeving maakte het op dat moment mogelijk om een collectieve pensioenvoorziening op te zetten voor beroepsgenoten.
 • Vanuit de openbare apothekers bestond de behoefte om in collectief verband een pensioenvoorziening te treffen.

De pensioenregeling van SPOA is sinds 1973 verplicht gesteld op basis van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling (en de voorganger: Wet Verplichte Deelname in een Beroepspensioenregeling). Dat betekent dat alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling van SPOA.

Wat is de taak van SPOA?

Het bestuur van SPOA is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling(en). Ook is het verantwoordelijk voor het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid en het opstellen van een pensioenreglement. Het bestuur van SPOA is onafhankelijk en dient op een transparante wijze te besturen. Dit betekent dat het inzicht geeft in de manier waarop besluiten tot stand komen. De belangrijkste pijlers van de besluitvorming zijn:

 • Evenwichtige behartiging van de belangen van alle groepen deelnemers
 • Beleggen, in het belang van de deelnemers (conform het prudent person beginsel)

Het bestuur zorgt bovendien dat het pensioenfonds voldoet aan alle (wettelijke) eisen zoals:

 • Het onderhouden van fondsdocumenten conform wet- en regelgeving
 • Het opstellen van een Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, crisisplan, beleggingsplan, communicatieplan en deskundigheidsplan
 • Het periodiek toetsen van het beleid van het fonds
 • Het organiseren van intern toezicht
 • Het instellen van een verantwoordingsorgaan
 • Het opstellen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 • Het periodiek evalueren van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden

Veel van de taken van het bestuur liggen vast in de wet of zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen. De code is erop gericht de kwaliteit, de zorgvuldigheid en de openheid van pensioenfondsbesturen te vergroten. U leest de code hier.

Waarom is deelname aan SPOA verplicht voor openbare apothekers?

De verplichtstelling van SPOA is bepaald door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Eens in de vijf jaar wordt getoetst of er nog voldoende draagvlak is voor het pensioenfonds. Deze toets wordt uitgevoerd door Beroepspensioenvereniging BPOA, niet door het pensioenfonds zelf. Deze representativiteitstoets heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2016 en staat gepland voor 2021. Op grond van de verplichtstellingsbeschikking zijn alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek verplicht deel te nemen in SPOA. Dit draagt ertoe bij dat zoveel mogelijk apothekers pensioen opbouwen.

Net als veel andere beroepsgroepen en bedrijfstakken heeft de beroepsgroep openbare apothekers zijn eigen kenmerken en wensen als het gaat om financiële planning. Een pensioenregeling voor apothekers werkzaam in de openbare apotheek kan zo worden ingericht, dat zij optimaal voldoet aan die kenmerken en wensen.

Deelnemer van SPOA is de apotheker, op wie de volgende omschrijvingen van toepassing zijn:

 1. De apotheker is:
  • Krachtens artikel 61, vijfde lid van de Geneesmiddelenwet ingeschreven in het register der gevestigde apothekers, of
  • Krachtens artikel 3 van de Wet op de beroepen ingeschreven in de individuele gezondheidszorg in het register der apothekers en werkzaam in een openbare apotheek
 2. De apotheker heeft de eerste van de maand volgend op het bereiken van de 68-jarige leeftijd nog niet bereikt.

Hoe is de SPOA-achterban ingedeeld?

De achterban is ingedeeld in:

 • Deelnemers: premiebetalende apothekers werkzaam in de openbare apotheek
 • Slapers: apothekers die niet langer als apotheker in de openbare apotheek werkzaam zijn en nog niet gepensioneerd zijn
 • Pensioengerechtigden: apothekers die een uitkering ontvangen van het pensioenfonds
 • De partners en kinderen van deelnemers, slapers en pensioengerechtigden

Onder de deelnemers kan een onderscheid gemaakt worden naar:

 • Zelfstandige apothekers werkzaam in de openbare apotheek
 • Apothekers in loondienst werkzaam in de openbare apotheek

Beide apothekers kunnen zowel beherend als tweede apotheker zijn.

Aangezien SPOA een beroepspensioenfonds is, communiceert SPOA over premie, administratie en pensioenplanning rechtstreeks met haar deelnemers.