Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Doelen communicatiebeleid

De belangrijkste doelen voor 2021 t/m 2023 zijn:

 • Deelnemers betrekken bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel
 • Verdere verbetering van de beeldvorming (reputatie en pensioenbewustzijn)
 • De deelnemer meer controle geven over zijn pensioen
 • Blijven aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep
 • Voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving.

Strategie

SPOA richt zich op de positieve ontwikkeling van het pensioenbewustzijn onder onze deelnemers en van onze reputatie. Daarvoor bepalen we de waarden die wij en onze deelnemers belangrijk vinden binnen ons imago en het pensioenbewustzijn. De drie belangrijkste zijn:

 1. SPOA past bij apothekers
 2. SPOA biedt een goede prijskwaliteitverhouding in de pensioenregeling
 3. De pensioenregeling van SPOA is een aantrekkelijke investering voor openbare apothekers

Jaarlijks brengen we de situatie en de slagkracht van onze communicatiemiddelen in kaart. Vervolgens bepalen we eveneens jaarlijks de gewenste situatie, formuleren we doelstellingen en boodschappen en selecteren de communicatiemiddelen om deze boodschappen over te brengen. Daarnaast bepalen we jaarlijks hoe we de communicatiemiddelen zelf verder kunnen verbeteren.

Toetsing en monitoring

Het effect van onze inspanningen brengen we jaarlijks in kaart via de monitor op de communicatieprocessen en gesprekken met onze achterban, onder andere via de klankbordgroep. De bevindingen vormen de basis voor de doelstellingen en boodschappen voor de activiteiten voor het volgende jaar.

Organisatie

Het bestuur stelt om de drie jaar het communicatiebeleidsplan en jaarlijks het communicatiejaarplan vast. In 2021 is een nieuw communicatiebeleidsplan vastgesteld. De communicatiecommissie zorgt voor de uitvoering, in samenwerking met verschillende externe leveranciers. Het benodigde budget bepalen we jaarlijks aan de hand van de agenda van activiteiten in het communicatiejaarplan. De organisatie wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw in het jaarplan vastgelegd.

Informatie op verzoek

De volgende informatie is op de website te vinden, of sturen wij u op verzoek toe:

 • Het pensioenreglement, de beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten
 • Informatie over de verschillende keuzemogelijkheden ten aanzien van pensioenopbouw en aanvullende zaken
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van SPOA
 • Informatie over het (historische) toeslagbeleid en het indexatielabel
 • Informatie over hoe SPOA de betaalde premies belegt
 • Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van SPOA. Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen
 • De Verklaring Beleggingsbeginselen
 • Het herstelplan van het fonds, als dat van kracht is. Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen binnen drie maanden nadat een dekkingstekort is ontstaan
 • Informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing
 • Informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder.