Toezicht, toetsing en controle van SPOA

Het bestuur van SPOA legt jaarlijks verantwoording af aan zes verschillende toezichts-, toetsings- en controleorganen:

 1. De Nederlandsche Bank (DNB)
 2. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 3. De visitatiecommissie (het interne toezicht)
 4. Het verantwoordingsorgaan
 5. De accountant
 6. De certificerend actuaris

DNB en AFM

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn de wettelijk ingestelde toezichthouders. DNB houdt toezicht op de pensioenuitvoering. De AFM houdt toezicht op de communicatie van SPOA. Meer informatie over de toezichthouders leest u op dnb.nl respectievelijk afm.nl.

Visitatiecommissie (interne toezichthouder)

Een visitatiecommissie toetst jaarlijks de beleids- en bestuursprocessen van het fonds en de checks and balances. Deze commissie beoordeelt daarnaast de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn.

Verantwoordingsorgaan (VO)

De Algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging van het Beroepspensioenfonds voor Openbare Apothekers (BPOA) wijst de leden van het verantwoordingsorgaan aan. Het bestuur van SPOA legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Daarnaast heeft dit orgaan het recht advies uit te brengen aan SPOA over:

 • het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden
 • het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan
 • de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Accountant

De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaarrekening. Hij doet dit overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen wordt de controle zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris van het fonds controleert jaarlijks of de technische voorzieningen, volgens de grondslagen van het fonds, juist zijn vastgesteld. Verder beoordeelt de certificerend actuaris of de voorziening pensioenverplichtingen op voldoende veilige grondslagen is berekend. Hiernaast beoordeelt hij jaarlijks of de in het fonds aanwezige middelen voldoende zijn voor dekking van deze voorziening. Hiertoe voert hij onder andere een toereikendheidstoets uit met betrekking tot het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen. De certificerend actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds.

Toetsing bestuur op kwaliteit en deskundigheidsniveau

De wet vereist dat bestuursleden van pensioenfondsen voldoen aan deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen. Dit wordt getoetst door De Nederlandsche Bank. SPOA beschikt over een geschiktheidsplan. In dit plan wordt de benodigde en aanwezige deskundigheid van de individuele bestuursleden en van het bestuur als geheel beschreven. In het plan is opgenomen hoe het kennisniveau van de bestuursleden en het bestuur als geheel in stand wordt gehouden. Het deskundigheidsplan is gericht op de gestructureerde aansluiting van de deskundigheid bij wat nodig is voor het goed besturen van het pensioenfonds. De benoeming van nieuwe bestuursleden moet worden goedgekeurd door DNB.

SPOA werkt samen met