Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Toezicht, toetsing en controle van SPOA

Het bestuur van SPOA legt jaarlijks verantwoording af aan zes verschillende toezichts-, toetsings- en controleorganen:

  1. De Nederlandsche Bank (DNB)
  2. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  3. De visitatiecommissie (het interne toezicht)
  4. Het verantwoordingsorgaan
  5. De accountant
  6. De certificerend actuaris

DNB en AFM

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn de wettelijk ingestelde toezichthouders. DNB houdt toezicht op de pensioenuitvoering. De AFM houdt toezicht op de communicatie van SPOA. Meer informatie over de toezichthouders leest u op dnb.nl respectievelijk afm.nl.

Toetsing bestuur op kwaliteit en deskundigheidsniveau

De wet vereist dat bestuursleden van pensioenfondsen voldoen aan deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen. Benoeming van nieuwe bestuursleden kan pas plaatsvinden na goedkeuring door DNB. SPOA beschikt over een geschiktheidsplan, dat gericht is op de gestructureerde aansluiting van de deskundigheid van het bestuur bij wat nodig is voor het goed besturen van het pensioenfonds. In dit plan wordt de benodigde deskundigheid van de individuele bestuursleden en van het bestuur als geheel beschreven. Tevens is hierin opgenomen hoe het kennisniveau in stand wordt gehouden.

Visitatiecommissie (interne toezichthouder)

Een visitatiecommissie toetst jaarlijks de beleids- en bestuursprocessen van het fonds en de checks and balances. Deze commissie beoordeelt daarnaast de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn. Het oordeel van de visitatiecommissie wordt opgenomen in het jaarverslag van SPOA.

Verantwoordingsorgaan (VO)

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur, na voordracht door de BPOA, waarbij de volgende procedure wordt gevolgd:

  • er is een selectiecommissie, bestaande uit leden van het bestuur SPOA en BPOA, die kandidaten selecteert
  • de selectiecommissie doet een voorstel tot voordracht aan het bestuur van BPOA
  • het bestuur van BPOA draagt de gekozen kandidaat voor aan het bestuur van SPOA
  • het bestuur van SPOA benoemt een kandidaat tot lid van het verantwoordingsorgaan.

Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

Daarnaast heeft het VO een wettelijk adviesrecht ten aanzien van verschillende onderwerpen, zoals het beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatiebeleid.

Accountant

De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaarrekening. Hij doet dit overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen wordt de controle zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris van het fonds controleert jaarlijks of de technische voorzieningen, volgens de grondslagen van het fonds, juist zijn vastgesteld. Verder beoordeelt de certificerend actuaris of de voorziening pensioenverplichtingen op voldoende veilige grondslagen is berekend. Hiernaast beoordeelt hij jaarlijks of de in het fonds aanwezige middelen voldoende zijn voor dekking van deze voorziening. Hiertoe voert hij onder andere een toereikendheidstoets uit met betrekking tot het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen.