Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak zich een oordeel te vormen over het gevoerde beleid van het pensioenfonds. Ook de beleids- keuzes voor de toekomst zijn aan het oordeel van het Verantwoordingsorgaan onderworpen.

Tevens heeft het VO verplicht adviesrecht in een aantal zaken zoals onder andere het beloningsbeleid, het premiebeleid, het communicatiebeleid en het vaststellen van de interne klachten- en geschillenprocedure.

Hiertoe heeft het VO overleg met het bestuur, de visitatiecommissie en andere stakeholders en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur. Het oordeel van het VO wordt vastgelegd in een jaarverslag.

Bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling en het eventueel invaren van de oude rechten heeft het VO bij wet eenmalig extra bevoegdheden gekregen.

In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig vertegenwoordigd. De leden van het VO worden voorgedragen door BPOA en benoemd door SPOA.

Jolanda Bezemer

Voorzitter

Johan Kortekaas
Ron Bartels
Chris Heerkens
Marianne van den Berg