Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Actuaris
Actuaris

Een actuaris is een 'verzekeringswiskundige'. Hij combineert statistische, economische en wiskundige technieken en gegevens. Met behulp van deze 'verzekeringswiskunde' bepaalt de actuaris hoe hoog een koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen. Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen en beleggingen van een pensioenfonds of een verzekeraar optimaal op elkaar af te stemmen ('matching') en om de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren.

Actuele dekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen de actuele marktwaarde van de bezittingen en de actuele waarde van de verplichtingen. De verplichtingen worden daarbij gewaardeerd op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (inclusief UFR).

Deze dekkingsgraad wordt gebruikt voor de vaststelling van de beleidsdekkingsgraad en is een maatstaf voor de actuele financiële positie van het pensioenfonds. 
ALM -Studie
ALM -Studie

Voor de bepaling van het strategisch beleggingsbeleid van SPOA vormen de ALM studie en de investment beliefs het uitgangspunt. ALM staat voor Asset and Liability Management studie. In een ALM studie wordt:

  1. de verwachte ontwikkeling van de financiële balans van een pensioenfonds vormgegeven. De balans van een pensioenfonds bestaat uit de beleggingsportefeuille en de pensioenverplichtingen. 
  2. onderzocht hoe de vermoedelijke ontwikkeling van deze twee onderdelen van de balans zal zijn. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de belangrijkste beleidskeuzes voor een pensioenfonds en de onderlinge samenhang. Dit zijn het premiebeleid, het indexatiebeleid en het beleggingsbeleid.
  3. modelmatig de ontwikkeling van de balans onderzocht bij verschillende marco-economische scenario’s. Er wordt onder meer onderzocht hoe het fonds zich ontwikkelt in een stagflatie, depressie en inflatie periode.
Anw
Anw

Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw voorziet in (inkomensafhankelijke) uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had, en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden.

AOW
AOW

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft een deelnemer in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt hij AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de AOW-leeftijd tot zijn overlijden. Omdat de kosten voor de AOW stijgen, neemt de Rijksoverheid maatregelen om deze betaalbaar te houden. Zo wordt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd in stappen verhoogd.

Attestatie de vita
Attestatie de vita

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita. Met dit document laat u ons weten dat u nog in leven bent. 

Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen kloppen: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

Beleidsdekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is gedefinieerd als het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de

afgelopen 12 maanden.
Deze dekkingsgraad wordt gebruikt om de vermogenspositie van een pensioenfonds aan te duiden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. herstel, indexatie en korting).

Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen dient gekort te worden tot het niveau van de actuele dekkingsgraad. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar.

Beroepspensioenfonds
Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds is een fonds voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. Die verplichting is gebaseerd op de ‘Wet verplichte beroepspensioenregeling’. Nederland kent 10 beroepspensioenfondsen die allemaal zijn aangesloten bij de Unie van Beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld ook voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten en loodsen.

Beschikbare premieregeling (DC-regeling)
Beschikbare premieregeling (DC-regeling)

De pensioenregeling van SPOA is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt de betaalde premie omgezet in een pensioenaanspraak. Deze aanspraak is dus afhankelijk van de beschikbare premie.