a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

Actuaris

Een actuaris is een 'verzekeringswiskundige'. Hij combineert statistische, economische en wiskundige technieken en gegevens. Met behulp van deze 'verzekeringswiskunde' bepaalt de actuaris hoe hoog een koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen. Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen en beleggingen van een pensioenfonds of een verzekeraar optimaal op elkaar af te stemmen ('matching') en om de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren.

Actuele dekkingsgraad

Deze dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen de actuele marktwaarde van de bezittingen en de actuele waarde van de verplichtingen. De verplichtingen worden daarbij gewaardeerd op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (inclusief UFR).

Deze dekkingsgraad wordt gebruikt voor de vaststelling van de beleidsdekkingsgraad en is een maatstaf voor de actuele financiële positie van het pensioenfonds. 
ALM -Studie

Voor de bepaling van het strategisch beleggingsbeleid van SPOA vormen de ALM studie en de investment beliefs het uitgangspunt. ALM staat voor Asset and Liability Management studie. In een ALM studie wordt:

  1. de verwachte ontwikkeling van de financiële balans van een pensioenfonds vormgegeven. De balans van een pensioenfonds bestaat uit de beleggingsportefeuille en de pensioenverplichtingen. 
  2. onderzocht hoe de vermoedelijke ontwikkeling van deze twee onderdelen van de balans zal zijn. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de belangrijkste beleidskeuzes voor een pensioenfonds en de onderlinge samenhang. Dit zijn het premiebeleid, het indexatiebeleid en het beleggingsbeleid.
  3. modelmatig de ontwikkeling van de balans onderzocht bij verschillende marco-economische scenario’s. Er wordt onder meer onderzocht hoe het fonds zich ontwikkelt in een stagflatie, depressie en inflatie periode.
Anw

Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw voorziet in (inkomensafhankelijke) uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had, en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden.

AOW

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft een deelnemer in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt hij AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de AOW-leeftijd tot zijn overlijden. Omdat de kosten voor de AOW stijgen, neemt de Rijksoverheid maatregelen om deze betaalbaar te houden. Zo wordt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd in stappen verhoogd.

b

Beleggingsbeleid

Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen kloppen: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is gedefinieerd als het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de

afgelopen 12 maanden.
Deze dekkingsgraad wordt gebruikt om de vermogenspositie van een pensioenfonds aan te duiden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. herstel, indexatie en korting).

Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen dient gekort te worden tot het niveau van de actuele dekkingsgraad. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar.

Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds is een fonds voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. Die verplichting is gebaseerd op de ‘Wet verplichte beroepspensioenregeling’. Nederland kent 10 beroepspensioenfondsen die allemaal zijn aangesloten bij de Unie van Beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld ook voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten en loodsen.

Beschikbare premieregeling (DC-regeling)

De pensioenregeling van SPOA is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt de betaalde premie omgezet in een pensioenaanspraak. Deze aanspraak is dus afhankelijk van de beschikbare premie. 

Bijzonder partnerpensioen

Het levenslange partnerpensioen ten behoeve van de ex-partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen wordt uitbetaald.

c

Conversie

Bij een (echt)scheiding heeft een ex-partner recht op een deel van zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. De ex-partner kan dit recht op beide pensioenen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen. Dat omzetten noemen we conversie.

d

Deelnemer

Deelnemers zijn de personen die deelnemen aan een pensioenregeling van SPOA en premie betalen, en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verwerven.

Deeltijdpensioen

Een deelnemer kan ervoor kiezen om totdat hij zijn 68-jarige leeftijd bereikt voor een deel met pensioen te gaan en voor het andere deel door te werken. Het pensioen na zijn 67-jarige leeftijd wordt hierdoor lager. Een deelnemer kan vanaf zijn 55ste jaar met deeltijdpensioen. Vanaf de 68-jarige leeftijd gaat het pensioen helemaal in.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Er zijn verschillende dekkingsgraden. Lees meer bij Actuele dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad.

f

Franchise

Het deel van het salaris waarover een deelnemer géén ouderdomspensioen opbouwt. Hiervoor in de plaats ontvangt de deelnemer later AOW van de overheid. Dit krijgt hij naast het pensioen dat hij via SPOA opbouwt.

g

Geregistreerd partnerschap

Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap voor ongehuwden in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat een bij de burgerlijke stand geregistreerde partner voor pensioenrechtelijke zaken wordt gelijkgesteld met een gehuwde partner.

Gewezen deelnemer (slaper)

Een persoon die geen premie meer inlegt in het pensioenfonds, die in het verleden wel pensioenaanspraken heeft opgebouwd, maar die nog geen pensioenuitkering ontvangt.

i

Indexatiedekkingsgraad

De indexatiedekkingsgraad betreft de beleidsdekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige indexatie mag worden toegekend op basis van de indexatieambitie van het pensioenfonds.

k

Kritische dekkingsgraad

De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij het pensioenfonds kan aantonen binnen de gekozen herstelperiode (maximaal 10 jaar) te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad kan het pensioenfonds dit herstel niet aantonen en dient een korting te worden doorgevoerd ter grootte van het verschil tussen de beleidsdekkingsgraad en de kritieke dekkingsgraad. Deze korting is voorwaardelijk en mag over 10 jaar worden uitgespreid.

m

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad die bij een fonds minimaal aanwezig dient te zijn. Deze dekkingsgraad bestaat uit een algemene reserve van 4% en een reserve die afhankelijk is van het door het pensioenfonds gelopen overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Indien de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 5 jaren achtereenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan dient een korting te worden doorgevoerd (zie beleidsdekkingsgraad).

n

Nabestaandenpensioen

Verzamelnaam voor partnerpensioenen en wezenpensioen.

o

Ombudsman pensioenen

Als een deelnemer een klacht over SPOA heeft, kan hij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kan de deelnemer naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Kijk voor meer informatie op de website: www.ombudsmanpensioenen.nl.

Ouderdomspensioen

Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.

p

Partnerpensioen

Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen, aan de partner wordt uitbetaald.

Pensioen

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen). Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.

Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.

Pensioendatum

De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

Pensioengevend salaris, franchise en pensioengrondslag

Het pensioengevend inkomen is opgedeeld in een franchise en een pensioengrondslag. Het deel van het inkomen dat de franchise vormt, is gereserveerd voor de AOW. Een deelnemer bouwt hierover bij SPOA geen pensioen op. Over het deel van het inkomen dat de pensioengrondslag vormt, bouwt een deelnemer pensioen op bij SPOA. De pensioengrondslag is het pensioengevend inkomen minus de franchise. De pensioenopbouw bij SPOA is maximaal 1,3% van de pensioengrondslag per jaar (1,1% in 2018). De premie is een percentage van de pensioengrondslag.

Pensioenoverzicht

Actieve deelnemers ontvangen elk jaar een pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet de deelnemer onder andere hoeveel pensioen tot nu toe is opgebouwd. Maar ook waar de nabestaanden op kunnen rekenen als de deelnemer overlijdt. 

Het pensioenoverzicht is qua samenstelling bij alle pensioenuitvoerders gelijk. Ontvangt u als deelnemer meerdere pensioenoverzichten? Dan kunt u de pensioenbedragen gewoon optellen.

Pensioenverevening

Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak.

Premiedekkingsgraad

Deze dekkingsgraad geeft aan of het eigen vermogen stijgt of daalt als gevolg van premiebetalingen. Bij een premiedekkingsgraad van 100% is de ontvangen premie gelijk aan de kosten van de inkoop van een jaar pensioenopbouw op basis van de rentetermijnstructuur (inclusief UFR) en wijzigt het eigen vermogen (in euro’s) derhalve niet.

Een premiedekkingsgraad hoger dan 100% betekent echter niet automatisch dat de dekkingsgraad stijgt als gevolg van premieontvangsten. Bij een dekkingsgraad van 120% en een premiedekkingsgraad van
105%, neem het eigen vermogen weliswaar toe, maar daalt de aanwezige dekkingsgraad. Indien de premiedekkingsgraad lager is dan de actuele dekkingsgraad neemt de dekkingsgraad af als gevolg van pensioenopbouw.
Premievrije pensioenopbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen, terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat.

Prudent Person Beginsel

Alle beleggingen die gedaan worden met het geld van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen te grote risico’s genomen worden met het geld.

r

Reële dekkingsgraad nFTK

De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de huidige beleidsdekkingsgraad en de vereiste beleidsdekkingsgraad benodigd voor zogenaamde toekomstbestendige indexatie ter hoogte van de veronderstelde prijsinflatie. De veronderstelde prijsinflatie wordt elk kwartaal door DNB gepubliceerd. De waarde van de toekomstige indexatie wordt vastgesteld op basis van de wettelijk voorgeschreven rentevoet van 6,75%. Een reële dekkingsgraad van 100% impliceert dat een fonds op basis van de aanwezige beleidsdekkingsgraad naar verwachting een volledig met prijsinflatie geïndexeerd pensioen kan waarmaken, gegeven de voorgeschreven aannames.

s

Slapers

Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken behouden op pensioen. Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen.

Zie ook: gewezen deelnemers.

Sterftetafel

Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse sterftetafel is de AG prognosetafel (tweejaarlijks). Deze sterftetafel is vastgesteld door het Actuarieel Genootschap (AG).

u

UFR (Ultimale Forward Rate)

De Ultimate Forward Rate is de rente voor pensioenfondsen en verzekeraars waarmee de huidige waarde van hun toekomstige verplichtingen moet worden berekend. De UFR werd gebruikt voor de berekening van de dekkingsgraad. 

UPO

Het uniform pensioenoverzicht. Zie ook pensioenoverzicht.

v

Verevenen

Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Vereiste dekkingsgraad

Dit is de benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de beleggingsmix van het pensioenfonds.

Dit is ook de dekkingsgraad die een pensioenfonds ten minste dient aan te houden op grond van wet- en regelgeving. Indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over een toereikende financiële positie. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft het pensioenfonds een vermogenstekort en dient het pensioenfonds een herstelplan in te leveren, waarin het pensioenfonds aantoont binnen maximaal 10 jaar te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad.

w

Waardeoverdracht

Dat is het meenemen van het opgebouwde pensioen naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Dat kan automatisch plaatsvinden (kleine pensioenen) of op uw verzoek (vrijwillig).

Wezenpensioen

Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling - tot het bereiken van een bepaalde leeftijd - wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 21 jarige leeftijd van het kind.

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met