Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Partnerpensioen
Partnerpensioen

Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen, aan de partner wordt uitbetaald.

Pensioen
Pensioen

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen). Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.

Pensioenaanspraak
Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.

Pensioengrondslag
Pensioengrondslag

Het pensioengevend inkomen minus de franchise. Over dit deel van het inkomen bouwt de deelnemer pensioen op.

Pensioenoverzicht
Pensioenoverzicht

Actieve deelnemers ontvangen elk jaar een pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet de deelnemer onder andere hoeveel pensioen tot nu toe is opgebouwd. Maar ook waar de nabestaanden op kunnen rekenen als de deelnemer overlijdt. 

Het pensioenoverzicht is qua samenstelling bij alle pensioenuitvoerders gelijk. Ontvangt u als deelnemer meerdere pensioenoverzichten? Dan kunt u de pensioenbedragen gewoon optellen.

Pensioenrichtdatum
Pensioenrichtdatum

De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenrichtdatum
Pensioenrichtdatum
De eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 68- jarige leeftijd bereikt.
Pensioenverevening
Pensioenverevening

Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Premie
Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak. Bij een beroepspensioenfonds als SPOA is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. In feite is de premie de prijs van het pensioen. In 2022 is de premie 30,7% van de pensioengrondslag.

Apothekers in loondienst kunnen in onderling overleg met hun werkgever afspraken maken over gedeeltelijke betaling van de premie door de werkgever. 

Premiedekkingsgraad
Premiedekkingsgraad

Deze dekkingsgraad geeft aan of het eigen vermogen stijgt of daalt als gevolg van premiebetalingen. Bij een premiedekkingsgraad van 100% is de ontvangen premie gelijk aan de kosten van de inkoop van een jaar pensioenopbouw op basis van de rentetermijnstructuur (inclusief UFR) en wijzigt het eigen vermogen (in euro’s) derhalve niet.

Een premiedekkingsgraad hoger dan 100% betekent echter niet automatisch dat de dekkingsgraad stijgt als gevolg van premieontvangsten. Bij een dekkingsgraad van 120% en een premiedekkingsgraad van
105%, neem het eigen vermogen weliswaar toe, maar daalt de aanwezige dekkingsgraad. Indien de premiedekkingsgraad lager is dan de actuele dekkingsgraad neemt de dekkingsgraad af als gevolg van pensioenopbouw.