A

A

Het bestuur

Het bestuur van SPOA bestaat uit vijf bestuursleden. De leden dienen aan de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders te voldoen. SPOA beschikt over een geschiktheidsplan. Daarnaast is er voor het bestuur van SPOA een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten, van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Het geschiktheidsplan en de gedragscode worden periodiek geactualiseerd.

Bestuursleden

 • Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens (voorzitter)
 • Johannes Boelstra (penningmeester en secretaris)
 • Ronald Heijn (plaatsvervangend penningmeester en secretaris)
 • Elaine Lie - Kwie - ten Berge
 • Carolijn Huizinga-Arp

Hoe is SPOA georganiseerd?

Commissies

Het bestuur heeft sinds 2016 drie commissies ingesteld om de verschillende taken die het bestuur heeft beter te kunnen voorbereiden. De commissies worden ingesteld door het bestuur en hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende taak ten behoeve van het bestuur. Besluiten worden door het bestuur genomen.

De beleggingscommissie

De beleggingscommissie geeft een nadere invulling aan het beleggingsbeleid en bewaakt dit beleid binnen het kader dat door het bestuur is gegeven (adviseren over strategisch en tactisch beleggingsbeleid). De commissie wordt bij haar taken ondersteund door een beleggingsadviseur van AON Hewitt. De beleggingscommissie mag binnen haar mandaat zelfstandig besluiten nemen. 

Leden:

 • Johannes Boelstra (aspirant commissielid)
 • Ronald Heijn (voorzitter)
 • Rutger van Asselt (Sprenkels & Verschuren)

De pensioencommissie

De pensioencommissie houdt zich met name bezig met de beleidsvoorbereidingen op het gebied van de pensioenregeling en het financierings-, toeslagen- en premiebeleid. Daarnaast zorgt de pensioencommissie voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening. De commissie wordt bij haar taken ondersteund door een actuaris van Sprenkels & Verschuren.

Leden:

 • Johannes Boelstra (voorzitter)
 • Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens
 • Elaine Lie - Kwie - ten Berge

De communicatiecommissie

De communicatiecommissie houdt zich met name bezig met beleidsvoorbereiding op het gebied van communicatie met alle stakeholders, het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de deelnemerscommunicatie in brede zin en het inrichten en inzetten van een klankbordgroep van deelnemers in het pensioenfonds. De communicatiecommissie wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door AZL en Bureau voor Pensioencommunicatie.

Leden:

 • Elaine Lie - Kwie - ten Berge (voorzitter)
 • Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens

Adviserend actuaris

De adviserend actuaris (Sprenkels & Verschuren) ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen en formuleren van het beleid van SPOA.