A

A
Premie
Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak.

Premiedekkingsgraad
Premiedekkingsgraad

Deze dekkingsgraad geeft aan of het eigen vermogen stijgt of daalt als gevolg van premiebetalingen. Bij een premiedekkingsgraad van 100% is de ontvangen premie gelijk aan de kosten van de inkoop van een jaar pensioenopbouw op basis van de rentetermijnstructuur (inclusief UFR) en wijzigt het eigen vermogen (in euro’s) derhalve niet.

Een premiedekkingsgraad hoger dan 100% betekent echter niet automatisch dat de dekkingsgraad stijgt als gevolg van premieontvangsten. Bij een dekkingsgraad van 120% en een premiedekkingsgraad van
105%, neem het eigen vermogen weliswaar toe, maar daalt de aanwezige dekkingsgraad. Indien de premiedekkingsgraad lager is dan de actuele dekkingsgraad neemt de dekkingsgraad af als gevolg van pensioenopbouw.
Premievrije pensioenopbouw
Premievrije pensioenopbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen, terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat.

Prudent Person Beginsel
Prudent Person Beginsel

Alle beleggingen die gedaan worden met het geld van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen te grote risico’s genomen worden met het geld.

Reële dekkingsgraad nFTK
Reële dekkingsgraad nFTK

De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de huidige beleidsdekkingsgraad en de vereiste beleidsdekkingsgraad benodigd voor zogenaamde toekomstbestendige indexatie ter hoogte van de veronderstelde prijsinflatie. De veronderstelde prijsinflatie wordt elk kwartaal door DNB gepubliceerd. De waarde van de toekomstige indexatie wordt vastgesteld op basis van de wettelijk voorgeschreven rentevoet van 6,75%. Een reële dekkingsgraad van 100% impliceert dat een fonds op basis van de aanwezige beleidsdekkingsgraad naar verwachting een volledig met prijsinflatie geïndexeerd pensioen kan waarmaken, gegeven de voorgeschreven aannames.

Slapers
Slapers

Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken behouden op pensioen. Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen.

Zie ook: gewezen deelnemers.

Sterftetafel
Sterftetafel

Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse sterftetafel is de AG prognosetafel (tweejaarlijks). Deze sterftetafel is vastgesteld door het Actuarieel Genootschap (AG).

UFR (Ultimale Forward Rate)
UFR (Ultimale Forward Rate)

De Ultimate Forward Rate is de rente voor pensioenfondsen en verzekeraars waarmee de huidige waarde van hun toekomstige verplichtingen moet worden berekend. De UFR werd gebruikt voor de berekening van de dekkingsgraad. 

UPO
UPO

Het uniform pensioenoverzicht. Zie ook pensioenoverzicht.

Vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad

Dit is de benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de beleggingsmix van het pensioenfonds.

Dit is ook de dekkingsgraad die een pensioenfonds ten minste dient aan te houden op grond van wet- en regelgeving. Indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over een toereikende financiële positie. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft het pensioenfonds een vermogenstekort en dient het pensioenfonds een herstelplan in te leveren, waarin het pensioenfonds aantoont binnen maximaal 10 jaar te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad.