A

A
Pensioendatum
Pensioendatum

De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

Pensioengrondslag
Pensioengrondslag

Het pensioengevend inkomen minus de franchise. Over dit deel van het inkomen bouwt de deelnemer pensioen op.

Pensioenoverzicht
Pensioenoverzicht

Actieve deelnemers ontvangen elk jaar een pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet de deelnemer onder andere hoeveel pensioen tot nu toe is opgebouwd. Maar ook waar de nabestaanden op kunnen rekenen als de deelnemer overlijdt. 

Het pensioenoverzicht is qua samenstelling bij alle pensioenuitvoerders gelijk. Ontvangt u als deelnemer meerdere pensioenoverzichten? Dan kunt u de pensioenbedragen gewoon optellen.

Pensioenrichtdatum
Pensioenrichtdatum
De eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 68- jarige leeftijd bereikt.
Pensioenverevening
Pensioenverevening

Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Premie
Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak. Bij een beroepspensioenfonds als SPOA is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. In feite is de premie de prijs van het pensioen. In 2021 is de premie 28,7% van de pensioengrondslag.

Premiedekkingsgraad
Premiedekkingsgraad

Deze dekkingsgraad geeft aan of het eigen vermogen stijgt of daalt als gevolg van premiebetalingen. Bij een premiedekkingsgraad van 100% is de ontvangen premie gelijk aan de kosten van de inkoop van een jaar pensioenopbouw op basis van de rentetermijnstructuur (inclusief UFR) en wijzigt het eigen vermogen (in euro’s) derhalve niet.

Een premiedekkingsgraad hoger dan 100% betekent echter niet automatisch dat de dekkingsgraad stijgt als gevolg van premieontvangsten. Bij een dekkingsgraad van 120% en een premiedekkingsgraad van
105%, neem het eigen vermogen weliswaar toe, maar daalt de aanwezige dekkingsgraad. Indien de premiedekkingsgraad lager is dan de actuele dekkingsgraad neemt de dekkingsgraad af als gevolg van pensioenopbouw.
Premievrije pensioenopbouw
Premievrije pensioenopbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen, terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat.

Prijsindex
Prijsindex

Toeslagmaatstaf voor de voorwaardelijke toeslagverlening. SPOA hanteert hiervoor de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen over de voorafgaande aangesloten periode van 1 oktober tot en met 30 september, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Prudent Person Beginsel
Prudent Person Beginsel

Alle beleggingen die gedaan worden met het geld van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen te grote risico’s genomen worden met het geld.