A

A
Reële dekkingsgraad nFTK
Reële dekkingsgraad nFTK

De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de huidige beleidsdekkingsgraad en de vereiste beleidsdekkingsgraad benodigd voor zogenaamde toekomstbestendige indexatie ter hoogte van de veronderstelde prijsinflatie. De veronderstelde prijsinflatie wordt elk kwartaal door DNB gepubliceerd. De waarde van de toekomstige indexatie wordt vastgesteld op basis van de wettelijk voorgeschreven rentevoet van 6,75%. Een reële dekkingsgraad van 100% impliceert dat een fonds op basis van de aanwezige beleidsdekkingsgraad naar verwachting een volledig met prijsinflatie geïndexeerd pensioen kan waarmaken, gegeven de voorgeschreven aannames.

Slapers
Slapers

Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken behouden op pensioen. Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen.

Zie ook: gewezen deelnemers.

Sterftetafel
Sterftetafel

Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse sterftetafel is de AG prognosetafel (tweejaarlijks). Deze sterftetafel is vastgesteld door het Actuarieel Genootschap (AG).

Toeslag
Toeslag

Het percentage waarmee de pensioenen jaarlijks verhoogd kunnen worden om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen (zie prijsindex). Dit wordt toeslagverlening of indexatie genoemd.

Toeslagverlening (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)
Toeslagverlening (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)

De verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen om uw koopkracht op peil te houden. Ook wel indexatie genoemd. SPOA verhoogt het opgebouwde ouderdomspensioen elk jaar met een onvoorwaardelijke (vaste) indexatie van 1,50% tot aan uw pensioenrichtleeftijd. Daar bovenop probeert het fonds de opgebouwde pensioenaanspraken (inclusief partner- en wezenpensioen en ingegane pensioenuitkeringen) jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de indexatie). In 2021 is de voorwaardelijke toeslagverlening vastgesteld op 0,0%. 

UFR (Ultimale Forward Rate)
UFR (Ultimale Forward Rate)

De Ultimate Forward Rate is de rente voor pensioenfondsen en verzekeraars waarmee de huidige waarde van hun toekomstige verplichtingen moet worden berekend. De UFR werd gebruikt voor de berekening van de dekkingsgraad. 

UPO
UPO

Het uniform pensioenoverzicht. Zie ook pensioenoverzicht.

Vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad

Dit is de benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de beleggingsmix van het pensioenfonds.

Dit is ook de dekkingsgraad die een pensioenfonds ten minste dient aan te houden op grond van wet- en regelgeving. Indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over een toereikende financiële positie. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft het pensioenfonds een vermogenstekort en dient het pensioenfonds een herstelplan in te leveren, waarin het pensioenfonds aantoont binnen maximaal 10 jaar te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad.
Verevenen
Verevenen

Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Waardeoverdracht
Waardeoverdracht

Dat is het meenemen van het opgebouwde pensioen naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Dat kan automatisch plaatsvinden (kleine pensioenen) of op uw verzoek (vrijwillig).