A

A
Levensbewijs
Levensbewijs

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita. Met dit document laat u ons weten dat u nog in leven bent. 

Maximum pensioengevend inkomen
Maximum pensioengevend inkomen

Het pensioengevend inkomen is het bruto jaarinkomen van de deelnemer dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen. Hieraan is een maximum gesteld waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit noemen we het maximum pensioengevend inkomen. De hoogte van het maximum pensioengevend inkomen wordt jaarlijks vastgesteld en in het reglement van SPOA vastgelegd.

Minimaal vereiste dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad die bij een fonds minimaal aanwezig dient te zijn. Deze dekkingsgraad bestaat uit een algemene reserve van 4% en een reserve die afhankelijk is van het door het pensioenfonds gelopen overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Indien de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 5 jaren achtereenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan dient een korting te worden doorgevoerd (zie beleidsdekkingsgraad).
Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen

Verzamelnaam voor partnerpensioenen en wezenpensioen.

Ombudsman pensioenen
Ombudsman pensioenen

Als een deelnemer een klacht over SPOA heeft, kan hij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kan de deelnemer naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Kijk voor meer informatie op de website: www.ombudsmanpensioenen.nl.

Opbouwpercentage
Opbouwpercentage

Het percentage dat de deelnemer elk jaar aan ouderdomspensioen opbouwt. De pensioenopbouw bij SPOA is maximaal 1,3% van de pensioengrondslag per jaar (0,9% in 2021).

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.

Partnerpensioen
Partnerpensioen

Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen, aan de partner wordt uitbetaald.

Pensioen
Pensioen

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen). Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.

Pensioenaanspraak
Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.