A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Als openbare apotheker in de openbare apotheek neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de 1ste dag van de maand, volgend op de maand waarin u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers is afhankelijk van het inkomen dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum pensioengevend inkomen van € 84,046 op fulltime basis (niveau 2020). Over € 14.167,00 bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ookwel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u een AOW-uitkering ontvangt. Over het pensioengevend inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (0,9% in 2020) aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd.

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 14.167. U bouwt in dat jaar 0,9% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 49.833,00. Dat is € 448,50 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het beoogde partnerpensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar 1,313% (0,909% in 2020) van de in dat jaar geldende pensioengrondslag.(pensioeninkomen minus franchise) 

De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind van een overleden deelnemer heeft hier recht op tot hij of zij 21 is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt ook terecht op het deelnemersportaal van SPOA.

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Voor deelnemers die niet vallen onder de WIA (zelfstandigen), geldt aanvullend de eis dat er sprake moet zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer informatie hierover vindt u in laag 3.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.spoa.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.


Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk als openbare apotheker in de openbare apotheek opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de pensioenregeling van SPOA, ziet u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werk als apotheker in de openbare apotheek. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt terecht bij een financieel adviseur en www.nibud.nl voor meer informatie over pensioenaanvulling in de privésfeer. 

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Er geldt een maximum inkomen van € 81.781 in 2019. Over € 13.785 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ook wel 'franchise' genoemd is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (1,1% in 2019) aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50%.

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en de eventuele voorwaardelijke indexatie. Vanaf uw pensioenrichtleeftijd ontvangt u dit pensioenbedrag in maandelijkse termijnen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto inkomen dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto inkomen minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% aan ouderdomspensioen op (1,1% in 2019). Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd. 

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 13.785,00. U bouwt in dat jaar 1,1% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 50.205,00. Dat is € 552,37 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Bij een beroepspensioenfonds als SPOA bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2019 is de premie die in rekening gebracht wordt 24,7% van uw pensioengrondslag.

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Wilt u dat? Neem dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij of uw financieel adviseur helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar en bent u na 1 januari 2019 uit dienst gegaan dan zorgt Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Hebt u geen nieuw pensioenfonds of verzekeraar dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers staan. Veranderde u van baan na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Het vervalt aan het fonds. Dat is wettelijk zo bepaald.

Als u met pensioen gaat of eerder stopt met werken als openbare apotheker in de openbare apotheek en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers als u komt te overlijden.

Let op: U krijgt deze keuze voorafgaand aan het pensioneren. U ontvangt hierover bericht. Het is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). 

Let op: U krijgt deze keuze voorafgaand aan het pensioneren. U ontvangt hierover bericht. Dit is een eenmalige keuze die u kunt maken als u met pensioen gaat! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op deze pagina.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Zorg dat u tijdig contact opneemt met het pensioenfonds als u eerder wilt pensioneren. Tenminste zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum.

Als u deels met pensioen gaat
In plaats van ineens volledig met pensioen te gaan op uw pensioenleeftijd, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55 jaar. U gaat minder werken en ontvangt daarnaast al gedeeltelijk pensioen van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Deeltijd met pensioen gaan heeft financiële gevolgen. Het deel van uw ouderdomspensioen dat al ingaat, gaat omlaag. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog pensioen op. 

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw UPO staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze die u kunt maken als u met pensioen gaat! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de pensioenvergelijker krijgt u in een paar stappen een overzicht op welke punten een willekeurige andere pensioenregeling verschilt van deze regeling. Op basis van de verschillen kunt u bepalen hoe belangrijk deze voor u zijn en indien gewenst in actie komen. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld bij de wisseling van een baan. U vindt de pensioenvergelijker op onze website.

Hoe zeker is uw pensioen?

Wij verhogen uw ouderdomspensioen elk jaar met een onvoorwaardelijke (vaste) indexatie van 1,5% tot aan uw pensioenrichtleeftijd. Daar bovenop probeert uw pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de indexatie). De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers, op basis van deze indexatie als volgt verhoogd:

 Stijging van de prijzenVoorwaardelijke indexatieVaste indexatie
20191,50%0,00%1,50%
20181,50%0,00%1,50%
20170,00%0,00%1,50%
20160,40%0,00%1,50%
20150.60%0,00%1,50%
20140,98%0,00%3,00%
20132,51%0,00%3,00%
20122,45%
0,00%3,00%
20112,34%0,00%3,00%
20101,28%0,00%3,00%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

** Deelnemers geboren voor 1950 ontvingen tot 2015 een vaste indexatie van 2%.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Uw pensioen kan hoger of lager uitvallen. Dat is afhankelijk van de financiële resultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Belangrijke graadmeter hiervoor is de beleidsdekkingsgraad.

Besluiten van het fondsbestuur ten aanzien van de hoogte van de pensioenopbouw en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.

Voor SPOA is een herstelplan van toepassing. Kijk bij financiële-situatie voor meer informatie over onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad.

Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: geen voorwaardelijke indexatie of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers de pensioenen als volgt:

Verlaging
20190,00%
20180,00%
20170,00%
20160,00%
20150,00%

Meer informatie over hoe Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers er financieel voor staat, vindt u op deze website bij financiële situatie.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag 2018 vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Wilt u dat? Neem dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij of uw financieel adviseur helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar en bent u na 1 januari 2019 uit dienst gegaan dan zorgt Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Hebt u geen nieuw pensioenfonds of verzekeraar dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers staan. Veranderde u van baan na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Het vervalt aan het fonds. Dat is wettelijk zo bepaald.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U dient ons zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra's regelt.

Let op: woont u ongehuwd samen, dan heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, dat rechtstreeks aan hem/haar wordt uitgekeerd, moet u of uw ex-partner ons binnen twee jaar op de hoogte stellen van de echtscheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Als u ons niet binnen deze termijn hiervan op de hoogte stelt, moet u zelf zorgen voor de betaling richting uw ex-partner.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen, tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht. Dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Samenwonenden zonder samenlevingscontract waar SPOA van op de hoogte is gesteld.

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder (AZL via de contactpagina) en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers daarover informeren.

Als u werkloos wordt, dient u dit aan ons door te geven. Uw pensioenopbouw stopt dan. U houdt wel recht op pensioenaanspraken die u tot het moment van ontslag hebt opgebouwd. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt.

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof (alleen voor DGA), dient u dit aan ons door te geven. Het verlof betekent een wijziging van uw parttime percentage en heeft dus gevolgen voor uw premie en pensioenopbouw. Stopt uw verlof? Geef dit dan ook weer aan ons door.

Als u meer of minder gaat werken of verdienen, dient u dit aan ons door te geven via het administratieportaal. Het meer of minder werken betekent een wijziging in uw parttimepercentage en/of pensioeninkomen en heeft dus gevolgen voor uw premie en pensioenopbouw. 

De keuzemogelijkheden vindt u onder 'Welke keuzes hebt u zelf?'.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u mailen of bellen met Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers, neem contact met ons op via de contatpagina, of bel ons op 088 - 116 3021. 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.