A

A

Nabestaandenpensioen

Overlijdt de deelnemer dan kent SPOA een nabestaandenpensioen toe aan de partner en kinderen. 

Vanaf 1 januari 2015 bouwen deelnemers per jaar nabestaandenpensioen op over de pensioengrondslag. Tussen 2000 en 2015 was een nabestaandenpensioen alleen verzekerd, zolang de deelnemer pensioen opbouwde bij SPOA. Vertrok de deelnemer uit de pensioenregeling dan was er geen nabestaandenpensioen opgebouwd. Bij uitdiensttreding krijgt de deelnemer de mogelijkheid om ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen.

Als de deelnemer overlijdt, terwijl hij pensioen opbouwt bij SPOA, tellen ook de jaren tot 68 jaar mee voor de opbouw van het partnerpensioen. Daarnaast is er nog een vangnet dat voorkomt dat de partner in de huidige regeling minder pensioen krijgt dan in de regeling die tot 1 januari 2015 gold. 

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt. De hoogte van de uitkering, vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees meer over het partnerpensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarop het kind 21 jaar oud wordt, of bij eerder overlijden. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het berekende partnerpensioen. Komt ook de partner van de deelnemer te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Hoe meld ik een overlijden?

Woonde de overledene in Nederland?

Als iemand overlijdt en in Nederland woont, hoeven de nabestaanden dit niet door te geven aan het pensioenfonds. Wij krijgen het bericht van overlijden automatisch door van de gemeente.

Woonde de overledene in het buitenland?

De nabestaanden moeten het overlijden bij ons melden. Dit kan alleen door een kopie van de overlijdensakte te sturen aan:

AZL t.a.v. Pensioenfonds Openbare Apothekers
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN