Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Het fiscale loon is het brutoloon waarover loonheffing wordt ingehouden. Daartoe behoort o.a. het vaste loon, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de dertiende maand, niet van loonheffing vrijgestelde uitkeringen, gratificaties, tantièmes en nabetalingen hiervan en niet van loonheffing vrijgestelde verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen. Verder behoren voor zover hier van belang tot het fiscale loon o.a.:

  • aanvullingen van de werkgever op de WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen, zolang de dienstbetrekking met deze werkgever bestaat;
  • loon op grond van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de aanvulling daarop;
  • uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en de zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet arbeid en zorg;
  • loon uit vroegere dienstbetrekking dat van de werkgever wordt genoten, zoals een ontslagvergoeding en transitievergoeding;
  • loon in natura (bijvoorbeeld met loonheffing belaste beloning in de vorm van producten van de onderneming, dienstwoning en beloning via cryptovaluta);
  • met loonheffing belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen;
  • met loonheffing belaste aanspraken en met loonheffing belaste uitkeringen op grond van aanspraken,
  • (fiscaal) fictief loon; en
  • aandelenopties.

Van loonheffing vrijgestelde aanspraken (zoals pensioenaanspraken), uitkeringen (zoals bepaalde overlijdensuitkeringen) en verstrekkingen behoren niet tot het fiscale loon.