Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 16-05-2023

Dekkingsgraden

In de wereld van pensioenfondsen wordt veel belang gehecht aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van de bezittingen van een pensioenfonds (assets) en de actuarieel berekende verplichtingen (liabilities). Dit wordt uitgedrukt in een percentage en gebruikt als maatstaf in het huidige pensioenstelsel. De bezittingen van een pensioenfonds kunnen bijvoorbeeld bestaan uit aandelen en obligaties en de verplichtingen zijn de aanspraken van deelnemers op hun toekomstige pensioenen en de uitkeringen aan gepensioneerden.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende bezittingen om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen. Hoeveel je nu in kas moet hebben om aan je toekomstige verplichtingen te doen, is ook afhankelijk van de rentestand.

So far, so good

In een poging van centrale banken om de hoge inflatie te bestrijden, zijn de marktrentes het afgelopen jaar fors opgelopen. Als gevolg van die stijgende rentes zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen, waaronder ook SPOA, behoorlijk gestegen. De actuele dekkingsgraad van SPOA is gestegen van 104,1% naar 118,9% en de beleidsdekkingsgraad van 101,0% naar 113,7% (begin 2022 - begin  2023).

Kijk hier voor de actuele stand van de dekkingsgraad.

‘De beleggingscommissie van SPOA anticipeert op de marktontwikkelingen. We zorgen aan de ene kant voor een kans op rendement en aan de andere kant streven we naar stabiliteit.’

Hoe werkt dit?  

De  marktrente is een maatstaf waarmee gerekend moet worden  om een verplichting in de toekomst te kunnen vertalen naar nu. Stijgt de rente, dan dalen de verplichtingen (en vice versa). Door het stijgen van de marktrente hoeft een pensioenfonds nu minder geld ‘in kas’ te hebben om aan alle (toekomstige) uitkeringen te kunnen voldoen. De bezittingen van het pensioenfonds hebben echter ook een rentegevoelige component. In algemene zin daalt bij een stijging van de rente zowel de prijs van een aandeel (toekomstige winsten worden minder waard) als de prijs van een obligatie (de rente en de koers van een obligatie bewegen tegengesteld).

Als de verplichtingen meer in waarde dalen dan de bezittingen, dan resteert per saldo een stijging van de dekkingsgraad.

De afgelopen twee jaar is de dekkingsgraad gestegen, mede als gevolg van stijgende rentes. Het pensioenfonds heeft de pensioenen dan ook kunnen verhogen. Het omgekeerde scenario komt ook voor. In 2012, 2013 en 2014 leidden aanhoudend dalende rentes tot een lagere dekkingsgraad. SPOA heeft de pensioenen destijds moeten verlagen.

In het nieuwe pensioenstelsel zal de dekkingsgraad als maatstaf gaan verdwijnen en wordt gekeken naar zogenaamde individuele ‘potjes’ (uw persoonlijk pensioenvermogen). Bij een hoge dekkingsgraad wordt de buffer bij de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel op een evenwichtige manier verdeeld en zal ten goede komen aan de deelnemers van SPOA. Dit alles is nog onder voorbehoud van het te nemen invaarbesluit en een op te stellen kader. Wordt vervolgd dus.

Door Patrick Dantuma, bestuurslid en lid beleggingscommissie SPOA