Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

SPOA deelt gegevens met andere partijen


Gepubliceerd op 13-12-2019


Uw privacy is voor SPOA van het grootste belang. Het pensioenfonds is een zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn als pensioenfonds verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:


  • interne verstrekkingen aan medewerkers van de administrateur van het pensioenfonds
  • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA)
  • de Belastingdienst
  • andere (semi-)overheidsinstanties, zoals CBS en UWV
  • derden die wij inschakelen om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.


Meer hierover leest u in ons privacy statement. Als u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij onze privacy officer. U kunt uw vragen per e-mail stellen: po@spoa.nl.

SPOA werkt samen met