A

A
Gepubliceerd op 10-09-2019

Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Sinds eind juli is de rente alleen maar verder gedaald en zijn de aandelenkoersen gedaald, waardoor de dekkingsgraad eind augustus op basis van de huidige situatie wederom lager zal uitvallen. Wanneer de dekkingsgraad op 31 december van dit jaar onder de kritische grens ligt, moet volgend jaar worden gekort. Dit is een andere korting dan waarover eerder geschreven is en die waarschijnlijk in 2021 moet worden toegepast (zie uitleg bij Gevolgen pensioenakkoord)

Lagere kritische grens door nieuwe parameters: daardoor mogelijk lange termijn korting in 2020

Eerder dit jaar heeft de Commissie Parameters nieuwe parameters vastgesteld voor het berekenen van de kritische dekkingsgraad. Deze parameters zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, die SPOA moet hanteren bij de berekeningen. Onder andere de parameters voor het verwachte rendement op aandelen zijn verlaagd. Hierdoor wordt de kritische dekkingsgraad van SPOA verhoogd van ongeveer 91% naar 95% (rentestand eind mei). Deze kritische grens is rentegevoelig, uiteindelijk wordt de kritische grens op de rentestand eind december vastgesteld. 

Als de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische grens,  is het niet mogelijk om de dekkingsgraad in 10 jaar tijd te laten herstellen tot de vereiste dekkingsgraad. In dat geval moet het fonds direct een zogenaamde  lange termijn korting toepassen. In de huidige situatie betekent dit dat SPOA in 2020 zal moeten korten. Ook pensioenfondsen als ABP en PFZW bevinden zich in deze situatie. Of er sprake is van een korting en hoe hoog deze korting moet zijn, zal vastgesteld worden in het eerste kwartaal van 2020. Als er sprake is van een korting, zal deze gedurende 2020 worden doorgevoerd.

Bij lagere rekenrente moeten fondsen meer in kas hebben

Alle pensioenfondsen, dus ook SPOA, hebben opnieuw last van de lage rekenrente. SPOA behaalde in het eerste halfjaar wel 14% beleggingsrendement, maar deze winsten konden niet opboksen tegen de gevolgen van de lage rekenrente.

Hoe lager de rekenrente is, hoe meer geld een pensioenfonds in kas moet hebben om te voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Die rekenrente is het rendement dat pensioenfondsen zonder risico kunnen verdienen en wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van renteniveaus op de financiële markten. Doordat op de financiële markten de rente de afgelopen maanden fors is gedaald, is ook de rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen afgenomen.

Hoogte pensioenkorting

Mocht er daadwerkelijk een korting plaatsvinden in 2020, dan wordt de hoogte daarvan vastgesteld op basis van de actuele dekkingsgraad per 31 december 2019.


Voorbeeld hoogte korting bij huidige situatie:  

Uitgaande van een kritische dekkingsgraad van 95% en een actuele dekkingsgraad van 93,9%, is de dekkingsgraad 1,1%-punt te laag. Dit tekort moet worden aangevuld, door de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten te korten. De korting wordt over 10 jaar gespreid, waardoor 1/10e van het tekort direct gekort wordt. De 9 kortingen daarna zijn voorwaardelijk, wat betekent dat in de daaropvolgende jaren wordt vastgesteld of de korting nog steeds nodig is.


Om de dekkingsgraad op te hogen van 93,9% naar 95,0% is een korting van 1,2% nodig. 1/10e van deze benodigde ophoging, oftewel 0,12% wordt dan in 2020 als korting doorgevoerd.


Om een dekkingsgraad te verhogen die lager is dan 100% is méér korting nodig dan het dekkingsgraadverschil. De korting wordt als volgt vastgesteld: 

 1 – (dekkingsgraad : kritische dekkingsgraad) = 1 – (93,9 : 95) = 0,012 = 1,2%.