A

A
Gepubliceerd op 12-05-2020

Hoe gaat SPOA om met de Coronacrisis?

De coronacrisis heeft wereldwijd grote maatschappelijke impact. Dat zal zeker ook u als (oud-) apotheker niet zijn ontgaan. Als reactie daarop staan de financiële markten onder grote druk. Ook de rente beweegt. Dat heeft gevolgen voor de financiële positie van SPOA. De dekkingsgraad is het afgelopen kwartaal fors gedaald. Het bestuur van SPOA heeft een crisisteam aangesteld om het fonds zorgvuldig door deze coronacrisis te leiden. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. 

De pensioenen worden gewoon uitbetaald 

Het uitbetalen van de pensioenen en het innen van de pensioenpremies en zijn niet in gevaar geweest. De pensioenen worden normaal uitbetaald en de premienota’s worden op de reguliere wijze verstuurd. 

Financiële situatie: ontwikkeling dekkingsgraad 

 Het rendement op onze beleggingen is in het afgelopen kwartaal fors gedaald. Een groot deel van de beleggingswinst van 2019 is daarmee verloren gegaan. Daarnaast zorgt een lagere rente voor extra druk op onze dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad van SPOA daalde van 95,9% eind december 2019 naar 86,3% eind maart 2020. 

Kans op verlagen van pensioenen 

Het eerstvolgende meetmoment voor het bepalen van een mogelijke verlaging is aan het eind van het jaar. Bij een mogelijk besluit tot verlaging, is de dekkingsgraad leidend. De situatie is zeker zorgelijk, maar het is nog te vroeg om te zien wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn. Bovendien is ook dit jaar een ingrijpen door de overheid met betrekking tot verlagingen van de pensioenen mogelijk. Pas in het najaar is hier mogelijk meer over te zeggen. 

SPOA stelt crisisteam in 

Het bestuur heeft een crisisteam aangesteld. Mariëtte van de Lustgraaf – Wielens (bestuursvoorzitter) en Ronald Heijn (voorzitter beleggingscommissie) hebben hierin zitting. Naast de financiële gevolgen van de coronacrisis staan de continuïteitsplannen van het bestuur en van de partners van SPOA op de agenda. Het bestuur wordt door het crisisteam wekelijks via een videoconferentie over de financiële en niet-financiële risico’s geïnformeerd. 

Financiële risico’s 

SPOA heeft een beleggingsbeleid dat gericht is op de lange termijn. Voor de vaststelling van dat beleid kijkt het bestuur periodiek naar verschillende scenario’s, waar een pandemiescenario ook deel van uitmaakt. De huidige crisis zorgt ervoor dat we opnieuw naar de scenario’s kijken. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een aanpassing in het beleid. 

Niet-financiële risico’s De afgelopen weken is tevens goed gekeken naar de niet-financiële risico’s. Er is een continuïteitsplan gemaakt. Mochten bestuursleden uitvallen door corona, dan is duidelijk wie als plaatsvervanger zal optreden. Aan de wekelijkse videoconferenties van het bestuur hebben ook de actuaris, het externe lid van de beleggingscommissie en de beleggingsadviseur deelgenomen. Mocht het nodig zijn, dan zijn zij eveneens in staat om de continuïteit van het fonds te bewaken. Ook van alle andere betrokken partijen is in kaart gebracht op welke manier werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Tot nu toe hebben zich nergens calamiteiten voorgedaan.

Betalingsproblemen? 

SPOA heeft natuurlijk ook gekeken naar de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze deelnemers. Apothekers hebben de eerste weken vooral te maken gehad met extreme drukte. Er is nu meer rust, maar de situatie is door de maatregelen niet genormaliseerd. Mogelijke effecten op de lange termijn zijn nog onduidelijk, ook waar het om financiële zaken gaat. Kunt u als gevolg van de coronacrisis uw pensioenpremie toch niet voldoen, of verwacht u dat binnenkort niet meer te kunnen? Neem in dat geval contact op met het pensioenfonds. SPOA denkt graag mee met een mogelijke oplossing. Stuur een e-mail naar spoa@azl.eu.