Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 02-03-2023

Besluit invaren komt dichterbij

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Binnenkort wordt ook over de wet gestemd in de Eerste Kamer. Dit betekent dat nu het onderwerp invaren binnen BPOA kan worden behandeld. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. In de wet is invaren het uitgangspunt. De beroepspensioenvereniging BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming. Dat gaan wij doen met behulp van de campagne Apothekerspensioen.

Campagne Apothekerspensioen

In de periode voorafgaand aan het besluit start een uitgebreide campagne om de leden van BPOA te betrekken bij de stemming over het voorstel over invaren. Onder andere met films, nieuwsbrieven en webinars wordt het voorstel toegelicht. Daarnaast worden de gevolgen van invaren voor de pensioenverwachting met behulp van maatmensen inzichtelijk gemaakt en worden alle voordelen én nadelen van invaren of niet-invaren benoemd.

Leden van BPOA worden bij de campagne betrokken. De klankbordgroep van BPOA-leden toetst de communicatie vooraf. Daarnaast kunnen leden door middel van een poll aangeven welke communicatie nog ontbreekt of welke onderwerpen meer aandacht behoren te krijgen. Ook voorafgaand aan en tijdens de webinars krijgen deelnemers gelegenheid om vragen te stellen.

Stemrecht actieven, gewezen deelnemers en gepensioneerden

Bij ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen gaan de sociale partners over invaren en hebben gepensioneerden alleen een hoorrecht. Bij een beroepspensioenfonds is dit anders. Daar gaan de actieve leden van de beroepspensioenvereniging over de inhoud van de pensioenregeling. Het bestuur van BPOA onderzoekt momenteel of inactieve en gepensioneerde leden ook stemrecht hebben en welke procedure daarbij behoort te worden gevolgd. De leden worden hierover later geïnformeerd.  

Invaren kan alleen collectief. De leden van BPOA kiezen dus voor of tegen het voorstel voor collectief invaren van alle opgebouwde pensioenen – dus van de actieven, de gewezen deelnemers én de gepensioneerden. Er bestaat geen individuele keuze om wel of niet in te varen.

Uitwerking gevolgen invaren

Momenteel wordt hard gewerkt om de benodigde berekeningen te maken om de deelnemers te kunnen voorzien van cijfermatige voorbeelden. Niet alleen de gevolgen van een keuze voor invaren komen aan bod. Ook de gevolgen van het afwijzen van het voorstel komen aan de orde. De situatie blijft in beide gevallen niet bij het oude. BPOA en SPOA hebben zich immers te houden aan de Wet Toekomst Pensioenen.

Alleen leden van BPOA stemmen

Bent u deelnemer van SPOA, maar nog geen lid van BPOA? Dan kunt u niet stemmen. Alleen leden van BPOA hebben stemrecht. Aanmelden kan op bpoa.nl/lidmaatschap.

Mocht BPOA bij goedkeuring een verzoek tot invaren richten aan SPOA, dan zal het Verantwoordingsorgaan van SPOA advies geven over het verzoek. In dit orgaan hebben actieve en gepensioneerde deelnemers zitting. Tot slot dient ook het bestuur van SPOA in te stemmen met het verzoek tot invaren.