Laatste Nieuws


Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.

Lees verder


Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen. Ook voor de deelnemers en gepensioneerden van SPOA is verlaging van de pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk niet nodig.

Lees verder


Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een meerderheid van de leden ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020. De pensioenopbouw daalt en de pensioenpremie wordt gedurende drie jaar in kleine stappen verhoogd.

Lees verder


Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De daling van de marktrente is hiervan de belangrijkste oorzaak. We kunnen in het plaatje hieronder goed zien hoe sterk die daling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Lees verder

Arbeidsongeschiktheid: belangrijk om te weten


Gepubliceerd op 13-12-2019


SPOA krijgt regelmatig vragen over arbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds biedt geen dekking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel kennen we een (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. U hoeft in dat geval dus (deels) geen premie te betalen. Er zijn wel voorwaarden. Zo dient bij een verzoek tot premievrijstelling een verklaring van een officiële keuringsinstantie te zijn gevoegd. Voor een zelfstandige of DGA zonder WIA-verzekering, kan premievrijstelling alleen worden toegekend indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verzekerd.

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij SPOA

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsgeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenregeling voorziet hier niet in. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. (Let op: als zelfstandige of DGA ontvangt u geen WIA-uitkering.)


Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt dan zelf geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u zelfstandig? Dan geldt voor u hetzelfde, onder de voorwaarde dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.


Belangrijke voorwaarden

Het verzoek tot premievrije opbouw dient vergezeld te gaan van een verklaring van een officiële keuringsinstantie over de graad van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast stelt de belastingdienst een tweede voorwaarde voor een zelfstandige of een DGA. Zij krijgen de premievrijstelling alleen toegekend, indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verzekerd dat niet lager is dan 70% van het minimumloon.


Hoogte premievrijstelling

De premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag die ook gold voorafgaand aan de eerste ziektedag. Voor een zelfstandige apotheker geldt dat de jaarlijkse premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag over de laatste vijf volle kalenderjaren voorafgaand aan zijn eerste ziektedag. Indien de deelnemer minder dan vijf volle kalenderjaren deelnemer is geweest, wordt uitgegaan van de gemiddelde pensioengrondslag over de feitelijke deelnemingsperiode.


De pensioenopbouw gebeurt als volgt:

Bij een arbeidsongeschiktheid van:

Mate van premievrijgestelde pensioenopbouw:

80% tot 100%

100%

65% tot 80%

72,5%

55% tot 65%

60%

45% tot 55%

50%

35% tot 45%

40%

Minder dan 35%

0%

 

SPOA werkt samen met