Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het beoogde partnerpensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar 1,313% (1,111% in 2019) van de in dat jaar geldende pensioengrondslag.(pensioeninkomen minus franchise) 

De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind van een overleden deelnemer heeft hier recht op tot hij of zij 21 is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt ook terecht op het deelnemersportaal van SPOA.

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Begrippenlijst

SPOA werkt samen met