SPOA kent een klachtenreglement en een geschillenreglement.

Hebt u een klacht?

Lees hier de klachtenregeling.

Als u ontevreden bent over uw behandeling, bejegening of andere vorm van dienstverlening dan wel de uitvoering van de pensioenregeling van het pensioenfonds, dan kunt u hiervoor een klacht indienen.

Procedure bij klachten

De te volgende procedure in geval van een klacht, is samengevat als volgt:


  1. U hebt een klacht ingediend. De administrateur (AZL) registreert de klacht en bevestigt de ontvangst van de klacht; 
  2. De administrateur behandelt de klacht;
  3. Indien de klager zich niet kan vinden in de wijze waarop de klacht door de administrateur is afgehandeld, kan de klager bezwaar maken bij het bestuur;
  4. Indien de klager zich niet kan vinden in het oordeel van het bestuur, kan de klager zijn zaak voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Een klacht indienen      

U kunt uw klacht over SPOA indienen bij AZL via e-mail of via het contactformulier.

Emailadres: spoa@azl.eu of naar contactpagina

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken bij het bestuur door een e-mail te zenden aan het bestuursbureau: SPOA-bestuursbureau@montae.nl.

Ombudsman Pensioenen

Indien u zich niet kunt vinden in het oordeel van het bestuur, kunt u zich richten tot de Ombudsman Pensioenen:

E-mailadres: info@ombudsmanpensioenen.nl

Telefoonnummer secretariaat: 070 - 3 499 620

(op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 en tussen 13.30 en 17.00 uur.)  Postadres: Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG

Verschilt u van mening?

 Als u vindt dat onze pensioendienstverlening onjuist, onvolledig of nalatig is geweest, is sprake van een geschil. Ook een geschil kunt u aan ons voorleggen.

Procedure bij geschillen

Lees hier de Geschillenregeling.

U kunt uw geschil schriftelijk, met dagtekening en ondertekend kenbaar maken aan het bestuur.  De ontvangst van het geschil wordt zo spoedig mogelijk bevestigd door het bestuur. Daarna ontvangt u binnen vier tot zes weken een reactie van het bestuur.

Als u het niet eens bent met het besluit met betrekking tot het geschil, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de geschillencommissie.

Correspondentie

AZL t.a.v. Bestuur Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers  Postbus 4471  6401 CZ HEERLEN

AZL t.a.v. Geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers  Postbus 4471  6401 CZ HEERLEN

SPOA werkt samen met