Dekkingsgraad eind april is 95,5%

De dekkingsgraad maakt de financiële positie van SPOA inzichtelijk. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben. Eind april 2017 was de voorlopige stand van de dekkingsgraad 95,5%.

Ontwikkeling vermogen

Het beleggingsrendement is afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelen markten en vooral van de ontwikkeling van de vastrentende waarden (obligaties). Deze laatste categorie heeft door de langjarige daling van de rente jaarlijks een positieve bijdrage aan het beleggingsrendement geleverd. In het jaar 2013 is de rente iets gestegen, maar in 2014 en 2015 gaat de dalende trend door.

Dat betekent dat het vermogen van SPOA, vergelijkbaar met andere fondsen, de afgelopen jaren flink is gegroeid. Maar de dalende rente heeft ook de verplichtingen doen stijgen. Een dalende rente betekent dat we meer geld in kas nodig hebben om de toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. Daardoor stijgen de verplichtingen. Deze stijging is zodanig geweest dat het positieve beleggingsrendement onvoldoende is om de toename van onze verplichtingen te compenseren.

Kerncijfers 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Belegd vermogen € 1,441 mrd € 1,455 mrd € 1,174 mrd € 1,248 mrd € 1,146 mrd € 1,038 mrd
Pensioenverplichtingen aan deelnemers € 1,524 mrd € 1,409 mrd € 1,165 mrd € 1,262 mrd € 1,339 mrd € 1,152 mrd
Rendement in € € -5.3 mln € 280 mln € -12 mln € 126 mln € 98 mln € 105 mln
Rendement in % -0,1% 23,9% - 0,7% 11,6% 9,9% 11,5%
Ontvangen pensioenpremies € 22 mln € 21 mln € 21 mln € 21 mln € 22 mln € 22 mln
Uitbetaald aan pensioen € 31 mln € 31 mln € 31 mln € 33 mln € 34 mln € 34 mln

Over de dekkingsgraad

Tot en met eind december 2014 moesten alle pensioenfondsen de dekkingsgraad berekenen met een rente die over de afgelopen drie maanden gemiddeld werd. Eind december 2014 had SPOA conform deze berekening een dekkingsgraad van 105,7%. Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de oude dekkingsgraad. Vanaf januari 2015 publiceren alle pensioenfondsen de nieuwe beleidsdekkingsgraad. Als wij op deze website spreken over de dekkingsgraad, bedoelen we de beleidsdekkingsgraad.

Verlagingen sinds 2011

De verlaging van de pensioenopbouw en de pensioenuitkeringen in 2014 bedroeg 4,6%. Deze verlaging is per 1 april 2014 doorgevoerd. Het bestuur heeft al eerder drie verlagingsmaatregelen moeten nemen. Per 1 januari 2011 zijn de pensioenen en pensioenaanspraken met 5% verlaagd, per 1 april 2012 zijn de pensioenen en pensioenaanspraken met 7% verlaagd, per 1 april 2013 zijn de pensioenen en pensioenaanspraken met 6,8% verlaagd. Door de verlagingen zijn de verplichtingen afgenomen en is de dekkingsgraad gestegen.

Prestaties SPOA gelijk aan andere pensioenfondsen

De dekkingsgraad bij SPOA is van oudsher laag. Dat is het gevolg van beleidskeuzes van het beroepspensioenfonds zoals deze zijn opgesteld. De buffers werden laag gehouden ten faveure van een hogere pensioentoezegging. In de jaren 90 heeft SPOA daarom relatief veel geïndexeerd, zo blijkt uit de analyse. Een lagere dekkingsgraad betekent dus niet automatisch dat onze financiële prestaties slechter zijn dan die van andere pensioenfondsen.

Elk fonds heeft zijn eigen beleidsinstrumenten. Er zijn fondsen die door middel van een extra storting vanuit de werkgever de dekkingsgraad kunnen herstellen. Voor SPOA, als beroepspensioenfonds, geldt dat niet, waardoor korting van pensioenaanspraken en rechten eerder in zicht komt.

Beleggingsbeleid SPOA voorzichtig in tijden van crisis

De analyse toont verder aan dat het beleggingsbeleid van SPOA iets voorzichtiger is dan gemiddeld bij pensioenfondsen. We beleggen minder in aandelen. Dat betekent wellicht een lager rendement als alles goed gaat, maar het betekent ook dat het neerwaartse risico beperkt is, als het toch niet zo goed gaat. 

Toename levensverwachting kost bijna 10% dekkingsgraad

De snelle toename van de levensverwachting heeft grote invloed op de dekkingsgraad. SPOA betaalt de gepensioneerde deelnemers steeds langer pensioen uit. Dat kan niet uit hetzelfde potje, zonder dat dat potje minder waard wordt. De dekkingsgraad is in de afgelopen vijf jaar met bijna 10% gedaald als gevolg van de toenemende levensverwachting.

Verwachtingen

De renteontwikkeling is van groot belang. De rente wordt door de nationale banken laag gehouden om de economieën te stimuleren. Pensioenfondsen hebben hier nadeel van. De langjarig dalende rente heeft de pensioenverplichtingen van pensioenfondsen doen stijgen. De lagere rente resulteert weliswaar ook in hogere waarderingen van de obligaties, maar deze zijn veelal niet voldoende gebleken om de gestegen verplichtingen bij te houden. Mocht de rente gaan aantrekken zal dit voor pensioenfondsen gunstig zijn.

Naast de rente is het rendement op aandelen van belang. SPOA belegt voor circa 20% in aandelen. 

De overheid heeft in het nieuwe financieel toetsingkader voor pensioenfondsen aanvullende eisen voor onze buffer opgenomen. Hiermee zullen de verplichtingen nog iets verder toenemen.

SPOA werkt samen met