Laatste Nieuws


2017 positief jaar voor SPOA

Het jaar 2017 werd positief afgesloten, blijkt uit het Jaarverslag 2017 dat op deze website is gepubliceerd. Het rendement op de beleggingen bedroeg 6,6% en de dekkingsgraad steeg met 7% van 95,3 naar 102,3%. Per 1 januari 2017 werden de pensioenen van actieve en gewezen deelnemers conform het reglement verhoogd met 1,5%. U kunt het jaarverslag 2017 lezen of downloaden van onze website.

Lees verder


Benoeming nieuwe bestuursleden voor BPOA op extra ALV

Het vertrek van Paul van Bakel en per 1 januari 2019 van Hans Philipse uit het bestuur van BPOA betekent dat er vacatures zijn ontstaan. In de ledenvergadering van 21 juni 2018 zijn Garmt Boonstra en Diederik Gombert aan de leden voorgesteld als aspirant bestuursleden. Zij zullen in een extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli 2018 om 17.00 uur worden voorgedragen om te worden benoemd.

Lees verder


Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een premievrijstelling gedurende de periode van uw arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat SPOA uw pensioenpremie voor u betaalt. Uw pensioenopbouw gaat dan dus gewoon door tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Wat zijn de voorwaarden?

Lees verder


Vervroegd met pensioen

Veel deelnemers van SPOA gaan vervroegd met pensioen. De pensioenrichtleeftijd van SPOA is 68 jaar. De pensioenregeling biedt echter de mogelijkheid om vanaf uw 55ste jaar volledig of in deeltijd met pensioen te gaan. Vervroegd pensioen betekent wel..

Lees verder

Kans op verlaging pensioen in 2017 neemt ook bij SPOA toe


Gepubliceerd op 01-01-1970


De grote pensioenfondsen in Nederland waarschuwden begin dit jaar in de media voor verlaging van pensioenen. Dit jaar waarschijnlijk nog niet, maar de kans op het zogenaamde korten van de pensioenen in 2017 is volgens deze pensioenfondsen groot. Ook het verhogen van pensioenen om de inflatie te compenseren is op dit moment ver weg. SPOA kampt momenteel met dezelfde problematiek.

Zorg over dekkingsgraad

SPOA staat er iets beter voor dan de grote fondsen, maar ook bij ons is de beleidsdekkingsgraad eind januari onder de 100% gezakt. SPOA heeft net als veel andere pensioenfondsen te maken met verschillende problemen. Door de aanhoudende lage marktrente moeten wij rekening houden met lage verwachte rente-inkomsten in de toekomst. Daarom is nu meer geld nodig om in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren. De lage olieprijzen en de onrust over de ontwikkeling van de economie in Azië zorgen daarnaast voor een negatief effect op de beleggingen. Door strengere rekenregels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ten slotte ook nog hogere buffers nodig.

Oplossingen

De meest voor de hand liggende oplossing is dat er een einde komt aan de economische stimuleringsmaatregelen van de Europese Unie die de rente nu kunstmatig laag houden. Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagd naar 0%. Het draagvlak voor deze economische stimulering neemt echter af nu de nadelen van de lage rente steeds zichtbaarder worden. De druk op de ECB om de rente te verhogen neemt dan ook langzaam toe.

Pensioenen verlagen

Een andere oplossing ligt in een verlaging van de pensioenen. Daarmee nemen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen af en stijgt de dekkingsgraad weer naar een niveau waarmee we onze toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Het verlagen van ­pensioen is een zeer vervelende maatregel die het bestuur van SPOA koste wat het kost wil vermijden. Maar als de situatie niet verandert, neemt de kans op deze maatregel bij veel pensioenfondsen toe. Ook bij SPOA.

Balans opmaken op 31 december 2016

SPOA heeft de balans opgemaakt op basis van de situatie per eind 2015. Op basis van deze dekkingsgraad hoefden de pensioenen niet te worden verlaagd. Voor DNB geldt de gemiddelde dekkingsgraad van twaalf maanden. Op 31 december van dit jaar maakt SPOA de balans opnieuw op. De toezichthouder eist dat fondsen een dekking van minimaal 104,3%hebben. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 91%, moet de pensioentoezegging van DNB direct worden verlaagd. De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind februari 98,9%. U kunt de dekkingsgraad altijd nalezen op www.spoa.nl.[SV1]


[SV1]Website

SPOA werkt samen met