Laatste Nieuws


Vooraankondiging brief van Koolmees over pensioenregels in de media

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven de pensioenregels voor één jaar te willen versoepelen. Daardoor neemt de kans op korting bij SPOA in 2020 opnieuw af. Koolmees hoopt hiermee onrust rondom de dreigende pensioenverlaging weg te nemen. De minister stuurt hierover uiterlijk 21 november een brief naar de Tweede Kamer.

Lees verder


Dekkingsgraad SPOA daalt naar 90,3%

Net als bij veel andere fondsen blijft de dekkingsgraad bij SPOA lager uitkomen. De actuele dekkingsgraad daalde eind augustus tot 90,3% van 93,9% eind juli. De beleidsdekkingsgraad ging in augustus omlaag naar 96,1% van 96,9% in juli. De kans dat het fonds in 2020 zal moeten korten, is daarmee waarschijnlijker geworden.

Lees verder


Pensioenkorting is waarschijnlijk en kan al in 2020 plaatsvinden

De dekkingsgraad van SPOA is in de eerste zeven maanden van dit jaar verder gedaald. Het pensioenfonds had eind juli een dekkingsgraad onder de nieuwe kritische grens van 95 procent. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind juli 93,9 procent, een afname van 1,1 procentpunt ten opzichte van eind juni. Dat betekent dat korting waarschijnlijk is en al in 2020 kan plaatsvinden.

Lees verder


Gevolgen pensioenakkoord

De AOW-leeftijd blijft 66,4 jaar in 2020 en 2021 en stijgt daarna minder snel. In het akkoord is overeengekomen dat voor iedereen de AOW- leeftijd iets minder snel zal stijgen dan in de huidige situatie. Dat betekent dat iedereen toch wat eerder met pensioen kan dan gedacht. De tragere stijging tot en met 2024 is reeds in wet- en regelgeving doorgevoerd. Buiten de overeengekomen AOW- leeftijd tot en met 2024 bevat het akkoord vooral voorstellen op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt.

Lees verder

Kans op verlaging pensioen in 2017 neemt ook bij SPOA toe


Gepubliceerd op 01-01-1970


De grote pensioenfondsen in Nederland waarschuwden begin dit jaar in de media voor verlaging van pensioenen. Dit jaar waarschijnlijk nog niet, maar de kans op het zogenaamde korten van de pensioenen in 2017 is volgens deze pensioenfondsen groot. Ook het verhogen van pensioenen om de inflatie te compenseren is op dit moment ver weg. SPOA kampt momenteel met dezelfde problematiek.

Zorg over dekkingsgraad

SPOA staat er iets beter voor dan de grote fondsen, maar ook bij ons is de beleidsdekkingsgraad eind januari onder de 100% gezakt. SPOA heeft net als veel andere pensioenfondsen te maken met verschillende problemen. Door de aanhoudende lage marktrente moeten wij rekening houden met lage verwachte rente-inkomsten in de toekomst. Daarom is nu meer geld nodig om in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren. De lage olieprijzen en de onrust over de ontwikkeling van de economie in Azië zorgen daarnaast voor een negatief effect op de beleggingen. Door strengere rekenregels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ten slotte ook nog hogere buffers nodig.

Oplossingen

De meest voor de hand liggende oplossing is dat er een einde komt aan de economische stimuleringsmaatregelen van de Europese Unie die de rente nu kunstmatig laag houden. Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagd naar 0%. Het draagvlak voor deze economische stimulering neemt echter af nu de nadelen van de lage rente steeds zichtbaarder worden. De druk op de ECB om de rente te verhogen neemt dan ook langzaam toe.

Pensioenen verlagen

Een andere oplossing ligt in een verlaging van de pensioenen. Daarmee nemen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen af en stijgt de dekkingsgraad weer naar een niveau waarmee we onze toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Het verlagen van ­pensioen is een zeer vervelende maatregel die het bestuur van SPOA koste wat het kost wil vermijden. Maar als de situatie niet verandert, neemt de kans op deze maatregel bij veel pensioenfondsen toe. Ook bij SPOA.

Balans opmaken op 31 december 2016

SPOA heeft de balans opgemaakt op basis van de situatie per eind 2015. Op basis van deze dekkingsgraad hoefden de pensioenen niet te worden verlaagd. Voor DNB geldt de gemiddelde dekkingsgraad van twaalf maanden. Op 31 december van dit jaar maakt SPOA de balans opnieuw op. De toezichthouder eist dat fondsen een dekking van minimaal 104,3%hebben. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 91%, moet de pensioentoezegging van DNB direct worden verlaagd. De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind februari 98,9%. U kunt de dekkingsgraad altijd nalezen op www.spoa.nl.[SV1]


[SV1]Website

SPOA werkt samen met