Bij SPOA bouwt u een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen op. Deze pensioenaanspraak wordt tot de pensioendatum jaarlijks met 1,5% verhoogd (onvoorwaardelijke toeslagverlening). Het nabestaandenpensioen is weer onderverdeeld in een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik op?

De beoogde opbouw van het ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar 1,1% van de pensioengrondslag van dat jaar. De pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen verminderd met de franchise (van dat jaar: 13.344 voor 2018). Met de franchise houden we rekening met uw AOW uitkering. Het pensioengevend inkomen kan maximaal 79.165 euro per jaar bedragen op full time basis.

Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen.

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen in euro's kunt u terugvinden op het deelnemersportaal. Daarnaast sturen wij u jaarlijks een pensioenoverzicht toe.

Parttime

Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximum van € 79,165 geldt bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld parttime pensioenopbouw (fictief)

Stel u verdient € 80.000 op jaarbasis (parttime inkomen) en u werkt 80%. Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan € 100.000 ( = € 80.000 / 80% * 100%). Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op € 79,165 dit betekent dat uw (gemaximeerde) pensioengevend inkomen op parttimebasis € 63.332 (= € 79.165 * 80%) bedraagt. De franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd) is ook op fulltime basis. De franchise bedraagt € 13.344 op fulltime basis in 2018

Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd, bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 52,657(63,332 -/- € 13.344* 80%).

De pensioenpremie bedraagt 24,7% van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De premie (in 2018 bedraagt in dit voorbeeld derhalve € 13.011 (24,7%*€ 52.675)

Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Voor een fulltimefunctie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%.

Nabestaandenpensioen

Overlijdt de deelnemer dan kent SPOA een nabestaandenpensioen toe aan de partner en kinderen. De pensioenregeling bood tussen het jaar 2000 en 2015 alleen een nabestaandenpensioen in de situatie dat u overleed in de periode dat u bij SPOA pensioen opbouwde. Vertrok u uit de pensioenregeling dan was er geen nabestaandenpensioen opgebouwd.

Vanaf 1 januari 2015 bouwt u per jaar partnerpensioen op over de pensioengrondslag. Dat heeft het voordeel dat SPOA ook pensioen uitbetaalt aan de achtergebleven partner als u overlijdt nadat de pensioenopbouw bij SPOA is gestopt.

Als de deelnemer overlijdt, terwijl hij pensioen opbouwt bij SPOA tellen ook de jaren tot 67 jaar mee bij de bepaling van de pensioenhoogte. Daarnaast is er nog een vangnet dat voorkomt dat uw partner in de huidige regeling minder pensioen krijgt dan in de regeling die tot 1 januari gold. Voorwaarde is dan wel dat u vóór 1 januari 2015 deelnam aan de pensioenregeling van SPOA. (Lees meer bij Nabestaande onder 'Ik ontvang pensioen'.)

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt. De hoogte van de partnerpensioenuitkering die u opbouwt, vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen. Broers of zussen van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname aan het partnerpensioen. Indien de partner 10 jaar of meer jonger is dan de deelnemer, vindt een reductie op het partnerpensioen plaats.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarop het kind 21 jaar oud wordt, of bij eerder overlijden. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het berekende partnerpensioen. Komt ook de partner van de deelnemer te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.

SPOA werkt samen met