Uw pensioenleeftijd

De pensioenrichtleeftijd bij SPOA is 68 jaar. Omdat het bij SPOA mogelijk is om uw pensioeningangsdatum te vervroegen, kunt u de pensioenleeftijd koppelen aan de AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen verhoogd. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Tijdspad

JaarGeboortedatum AOW-leeftijdStap verhoging in maanden
2019na 31 december 1952 en voor 1 september 195366 + 4 maanden4
2020na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 195466 + 8  maanden4
2021na 30 april 1954 en voor januari 1955
 67
4
2022vanaf januari 55 67 + 3 maanden3
2023Na 2022 is nog geen verdere stijging va de AOW - leeftijd voorzien 67 + 3 maanden0

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Toereikendheid: uw inkomen en uitgaven na pensionering

Het is moeilijk om een goede inschatting te maken van uw inkomen na uw pensionering. Uw pensioen bij SPOA is een onderdeel van dat inkomen, net als de AOW en in veel gevallen ook nog andere inkomensbronnen. SPOA heeft geen zicht op uw andere inkomstenbronnen. Ook is niet bekend of uw inkomen in de komende jaren zal dalen of stijgen, of dat u ander werk zal vinden, of dat u zal gaan scheiden of arbeidsongeschikt zal raken.

Wij kunnen wel een redelijke inschatting maken van de ontwikkeling van de hoogte van uw pensioen bij SPOA. Bijvoorbeeld als we ervan uitgaan dat uw inkomenssituatie ongeveer hetzelfde blijft en de economie op de langere termijn gemiddeld genomen gematigd blijft groeien. Welk pensioen u ongeveer kunt verwachten van SPOA vindt u in het deelnemersportaal. Samen met andere inkomstenbronnen vormt dit straks uw pensioeninkomen. De exacte hoogte van uw pensioen weet u echter pas als u met pensioen gaat.

Naast uw verwachte inkomen is het van belang om uw verwachte uitgaven in te schatten. De uitgaven zijn voor iedereen anders. U kunt zelf het beste inschatten hoeveel geld u straks nodig denkt te hebben. Met deze beide gegevens kunt u vaststellen of u straks een tekort of een overschot heeft. Indien nodig kunt u dan maatregelen treffen, aan de kostenkant of aan de inkomstenkant.

Welke onzekerheden zijn er?

Het pensioen dat u straks ontvangt kan hoger of lager zijn dan wij nu voorzien. Er zijn meerdere onzekerheden en risico’s:

- De overheid kan de (fiscale) regels veranderen.

- Er kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling.

- De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van onze beleggingen beïnvloeden.

- De pensioenopbouw kan in enig jaar lager vastgesteld worden, indien de premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren.

- Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting, door daling van de rente of door tegenvallende beleggingsresultaten kan het gebeuren dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds dusdanig laag is dat de pensioenen en/of de pensioenaanspraken van de deelnemers moeten worden verlaagd.

Ondersteuning

Wilt u de hoogte van uw pensioen berekenen, dan kunt u terecht op het deelnemersportaal. Een goed overzicht van al uw pensioenaanspraken is ook te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl. De verwachte hoogte van uw AOW-uitkering is in dit overzicht opgenomen. Voor ondersteuning bij het krijgen van overzicht op uw verwachte uitgaven na pensionering, kunt u terecht bij het Nibud op www.nibud.nl.

Komt u er niet meer uit? SPOA legt u graag uit hoe de pensioenregeling precies werkt. Wij mogen u echter niet adviseren over de oplossing voor financiële vraagstukken. Daarvoor kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

SPOA is lid van de Pensioenfederatie. Samen met de overheid en de sociale partners werkt de Pensioenfederatie hard aan verbetering van de mogelijkheden voor pensioenplanning. In de komende jaren verwachten wij hiervan goede resultaten. Wij houden u op de hoogte.

SPOA werkt samen met