A

A

Voor de drie gedefinieerde thema’s hanteert het fonds binnen haar doelrapportage de volgende ESG-indicatoren (kengetallen):

Klimaat

  • De CO2 uitstoot die aan de (deel)portefeuille van SPOA kan worden toegerekend. Hiertoe wordt de CO2 uitstoot (TCE – Total Carbon Emission, Scope 1 Emissions) van iedere onderneming gewogen met het aandeel van SPOA in het eigendom van die onderneming, en opgeteld over alle ondernemingen in de (deel)portefeuille.
  • De genormaliseerde CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro (TCEN – TCE Normalized). Hiertoe wordt de aldus verkregen totale CO2 uitstoot van de (deel)portefeuille van SPOA gedeeld door de waarde van deze (deel)portefeuille.

Overall ESG score

  • Voor het deel van de portefeuille van het fonds waarvoor deze scores beschikbaar zijn, wordt tevens een overall ESG score vastgesteld. Dit gebeurt om ook andere thema’s dan de hierboven genoemde (op zeer geaggregeerd niveau) een plaats in de doelrapportage van de ESG-Integratie te geven.

ESG improvers

  • Ten behoeve van dit onderdeel wordt het percentage van de portefeuille gemeten dat een verbetering heeft laten zien in bovenstaande overall ESG score over het afgelopen jaar versus het percentage van de benchmarkindex dat een verbetering heeft laten zien in de overall ESG score over het afgelopen jaar, voor het deel van de portefeuille waar deze data beschikbaar voor is. Hiermee wordt middels de rapportage aangesloten bij de wens van het pensioenfonds om zich in het ESG beleid met name te richten op het beleggen in ondernemingen die zich verbeteren op ESG terrein. Dit is consistent met de aandacht voor mogelijke negatieve consequenties van een (te) strikt MVB-beleid. Het universum aan ondernemingen die zich kunnen verbeteren op ESG terrein is immers breder dan de ondernemingen met top ESG scores.

SPOA heeft voorlopig nog geen specifieke reductiedoelstellingen en algemene ESG doelstellingen voor de bovengenoemde indicatoren vastgesteld. We willen in het jaar 2021 eerst een nulmeting uitvoeren en de indicatoren monitoren. Op basis van die informatie, willen we reductiedoelstellingen vaststellen die we in het hele beleid kunnen doorvoeren.