A

A

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een onderdeel van het beleggingsbeleid van SPOA.

Daarbij stelt SPOA zich op de volgende wijze als betrokken aandeelhouder op:

 • door het aangaan van de dialoog met ondernemingen waarin we beleggen, dit noemen we engagement.
 • door gebruik te maken van het stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Wij doen jaarlijks op onze website verslag van de uitvoering van dit beleid. Met dit beleidsdocument geven wij invulling aan de eisen die de wet aan ons stelt (betrokkenheidsbeleid).

Stem- en engagementbeleid bij beleggen via beleggingsfondsen

Wij beleggen een groot deel van het vermogen via beleggingsfondsen die beheerd worden door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Omdat wij participant zijn in deze beleggingsfondsen en geen juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kunnen wij geen eigen stembeleid toepassen. Het stembeleid van de vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op deze beleggingen. Ook voor het voeren van dialoog met ondernemingen maken wij gebruik van het betrokkenheidsbeleid van deze vermogensbeheerders.

  In onderstaand overzicht is het betrokkenheidsbeleid van de door ons aangestelde aandelenfondsbeheerders gepresenteerd.

  Overzicht 1: Betrokkenheidsbeleid van aangestelde aandelenmanagers

  Vermogensbeheerder

  Betrokkenheidbeleid

  Stembeleid

  BlackRock

  responsible investments

  investment guidelines

  Investment guidelines US

  Actiam

  Investment policy

  Voting policy

  Acadian

  Involvement

  Voting policy

  Onze contracten met vermogensbeheerders

  Wij hebben beleggingsfondsen geselecteerd die passen bij de lange termijn uitgangspunten van ons beleggingsbeleid. Dit uit zich onder andere in de beleggingsdoelstelling en benchmark van de beleggingsfondsen.

  Wij houden bij de selectie van (nieuwe) vermogensbeheerders integraal rekening met de wijze waarop de beheerder financiële en niet-financiële prestaties en risico’s meeneemt, en hoe het stem- en dialoogbeleid is ingevuld. Dit is in sommige gevallen ook onderdeel van de overeenkomst met de vermogensbeheerder.

  De door ons aangestelde aandelenmanagers evalueren wij formeel minimaal eens in de twee jaar. Hierbij beoordelen wij de behaalde rendementen, de kosten, de beleggingsstijl, de omloopsnelheid van de portefeuille en andere relevante factoren. Daarnaast bekijken we ook het stem- en engagementbeleid.

  Ieder kwartaal ontvangen wij een rapportage per manager. Indien er op basis van tussentijdse ontwikkelingen aanleiding is voor tussentijdse evaluatie, zullen wij dit doen. De afgesloten contracten met vermogensbeheerders kennen een onbepaalde looptijd. Deze overeenkomsten kunnen altijd worden ontbonden, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

  Transparantie en rapportage

  Wij zijn transparant over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid. We rapporteren jaarlijks (achteraf) op onze website over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid van de aandelenmanagers met wie we samenwerken. Wij leggen in het jaarverslag verantwoording af over het gehanteerde beleid aangaande maatschappelijk verantwoord beleggen.

  Onze pensioenregeling is duurzaam

  Vanaf 10 maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds. Volgens deze regels moeten we aangeven in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn en open zijn over de uitvoering. Wij classificeren onze pensioenregeling als ‘groen’.

  Tenslotte

   Wij actualiseren deze tekst eenmaal per jaar.