A

A

Wij hebben beleggingsfondsen geselecteerd die passen bij de lange termijn uitgangspunten van ons beleggingsbeleid. Dit uit zich onder andere in de beleggingsdoelstelling en benchmark van de beleggingsfondsen.

Wij houden bij de selectie van (nieuwe) vermogensbeheerders integraal rekening met de wijze waarop de beheerder financiële en niet-financiële prestaties en risico’s meeneemt, en hoe het stem- en dialoogbeleid is ingevuld. Dit is in sommige gevallen ook onderdeel van de overeenkomst met de vermogensbeheerder.

De door ons aangestelde aandelenmanagers evalueren wij minimaal eens in de twee jaar. Hierbij beoordelen wij de behaalde rendementen, de kosten, de beleggingsstijl, de omloopsnelheid van de portefeuille en andere relevante factoren. Daarnaast bekijken we ook het stem- en engagementbeleid.

Ieder kwartaal ontvangen wij een rapportage per manager. Indien er op basis van tussentijdse ontwikkelingen aanleiding is voor tussentijdse evaluatie, zullen wij dit doen. De afgesloten contracten met vermogensbeheerders kennen een onbepaalde looptijd. Deze overeenkomsten kunnen altijd worden ontbonden, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

Stem- en engagementbeleid bij beleggen via beleggingsfondsen

Wij beleggen een groot deel van het vermogen via beleggingsfondsen die beheerd worden door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Omdat wij participant zijn in deze beleggingsfondsen en geen juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kunnen wij geen eigen stembeleid toepassen. Het stembeleid van de vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op deze beleggingen. Ook voor het voeren van dialoog met ondernemingen valt onder het engagementsbeleid van deze vermogensbeheerders en wordt door hen verzorgd.

In onderstaand overzicht is het engagementsbeleid van de door ons aangestelde aandelenfondsbeheerders gepresenteerd.Vermogensbeheerder

Betrokkenheidbeleid

Stembeleid

BlackRock

responsible investments

investment guidelines

Investment guidelines US
Acadian

Involvement

Voting policy