A

A

Het ESG beleid van SPOA is gebaseerd op drie pijlers

Stapsgewijs vernieuwen

  We zien dat de maatschappij steeds meer belang hecht aan duurzaamheid in het algemeen en in het kielzog daarvan ook de ESG beoordeling van bedrijven. Dit leidt tot innovaties bij de bedrijven waarin we voor de deelnemer beleggen. Om onze portefeuille goed aan te laten sluiten bij de beoogde ESG beoordeling, passen we de hele portefeuille aan, maar niet in één keer. Dat bespaart niet alleen kosten, maar zo kunnen we ook beter aansluiten bij de ontwikkelingen die we waarnemen. Steeds als we een aanpassing doorvoeren, worden de allernieuwste ESG inzichten gevolgd. Zo wordt de lat telkens een beetje hoger gelegd en blijven we vernieuwen.

  We volgen richtlijnen en regelgeving bij uitsluiting

   Er is een lijst van ondernemingen waarin SPOA niet belegt. In dergelijke gevallen is sprake van uitsluiting. We volgen bij uitsluiten de wettelijke normen en algemeen geaccepteerde normen en waarden die de UN heeft gepubliceerd. Conform de wettelijke eisen belegt SPOA niet in ondernemingen die ‘controversiële wapens’ (zoals clustermunitie), of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren. Tevens sluit SPOA ondernemingen uit die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schendingen van de UN Global Compact Principes. SPOA onderschrijft deze principes. Voorbeelden van de UN principes zijn:

   • geen kinderarbeid
   • geen discriminatie
   • geen verplichte en gedwongen arbeid
   • geen schending van de mensenrechten
   • tegengaan van corruptie.

   Afgezien van deze uitsluitingen sluiten we geen sectoren uit, omdat er zo geen ruimte is voor bedrijven om zich juist te verbeteren op het gebied van ESG.

   Voor meer informatie over de UN Global Compact verwijzen wij naar de site van de UN:

   https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

   Beter dan de benchmark

    Binnen het ESG-raamwerk zijn alle drie de factoren Environment, Social en Governance belangrijk. Daarom kijken we naar de overall ESG beoordeling ten opzichte van de benchmark. We hebben als doelstelling om meer dan de benchmark te beleggen in ondernemingen die zich verbeteren op ESG. Tenslotte hanteren we een doelstelling voor een CO2-reductie versus de benchmark.